Xây dựng Đảng

Sông Lô chú trọng xây dựng trưởng thôn, tổ trưởng dân phố là đảng viên

Thứ Ba, 09/08/2022

Công tác phát triển đảng viên nhằm góp phần phát huy năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu, bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, chính vì vậy, Ban Thường vụ (BTV ) Huyện ủy Sông Lô thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác này, nhất là quyết tâm xây dựng đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố (TDP) đều là đảng viên.

Ông Triệu Anh Tuấn (ngoài cùng bên trái), bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Yên Thái, xã Đồng Thịnh thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân tích cực thực hiện nếp sống văn hóa mới. Ảnh: Dương Hà

Vai trò, trách nhiệm cũng như năng lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng TDP có tác động trực tiếp đến kết quả thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH, bảo đảm TTATXH và xây dựng khối đại đoàn kết trên địa bàn các khu dân cư.

Nhằm thực hiện mục tiêu các trưởng thôn, tổ trưởng TDP đều là đảng viên, BTV Huyện ủy Sông Lô chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền các xã, thị trấn rà soát, đánh giá hoạt động của trưởng thôn, tổ trưởng TDP chưa phải là đảng viên. Có những kiến nghị, đề xuất giải pháp phù hợp trong bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ tại các thôn dân cư, TDP, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Qua rà soát, đánh giá cho thấy, những nơi trưởng thôn, tổ trưởng TDP là đảng viên sẽ có điều kiện cùng chi ủy, chi bộ bàn bạc, xây dựng nghị quyết sát, trúng, đúng với thực tiễn.

Khi đã nắm chắc nghị quyết của chi bộ, chủ trương chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, việc triển khai các nhiệm vụ chính trị ở các thôn dân cư, TDP sẽ nhanh chóng, thuận lợi hơn.

Ngược lại, ở những nơi trưởng thôn, tổ trưởng TDP chưa phải là đảng viên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ luôn gặp khó khăn hơn vì các chủ trương, nghị quyết của chi bộ đều do bí thư chi bộ truyền đạt lại để trưởng thôn, tổ trưởng TDP tiếp thu, tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, có lúc, có nơi sự phối hợp công tác giữa trưởng thôn, tổ trưởng TDP với bí thư chi bộ chưa chặt chẽ, chưa thống nhất dẫn đến nhiều chủ trương, nghị quyết, kế hoạch của chi bộ triển khai chậm, hiệu quả chưa cao...

Từ thực tế đó, BTV Huyện ủy Sông Lô chỉ đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng TDP.

Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ cơ sở chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức các buổi sinh hoạt chi bộ mở rộng thành phần tham gia đến trưởng thôn, tổ trưởng TDP và trưởng các tổ chức đoàn thể của thôn dân cư, TDP chưa phải là đảng viên cùng dự họp để thuận lợi trong việc nắm bắt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ.

Chi ủy chi bộ cơ sở chủ động giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp những quần chúng ưu tú là trưởng thôn, tổ trưởng TDP có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có nguyện vọng và ý chí phấn đấu trở thành đảng viên.

Kiến nghị thay thế những trưởng thôn, tổ trưởng TDP hạn chế về năng lực, uy tín thấp, đồng thời, lựa chọn, giới thiệu những đảng viên có đủ năng lực, nhiệt huyết ra ứng cử để bầu giữ chức danh trưởng thôn, tổ trưởng TDP...

Với nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả, tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng TDP là đảng viên tại 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sông Lô ngày càng được nâng lên. Đến nay, toàn huyện chỉ còn 8/146 trưởng thôn, tổ trưởng TDP chưa phải là đảng viên...

Những năm gần đây, Đảng ủy xã Đồng Thịnh luôn chú trọng làm tốt công tác quy hoạch cán bộ cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ cơ sở gắn với chức danh trưởng thôn; kịp thời lựa chọn, giới thiệu những đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín để nhân dân bầu làm trưởng thôn; chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên gắn với chủ trương trưởng thôn là đảng viên. Hiện xã có 10/13 trưởng thôn là đảng viên, trong đó, có 4 thôn bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn...

Theo Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Sông Lô Trần Văn Tuyên: Để thực hiện thành công mục tiêu tất cả trưởng thôn, tổ trưởng TDP là đảng viên, BTV Huyện ủy tăng cường chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của việc trưởng thôn, tổ trưởng TDP là đảng viên.

Tập trung rà soát đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng TDP chưa là đảng viên để bồi dưỡng, giúp đỡ, kết nạp họ vào Đảng. Chú trọng làm tốt công tác quy hoạch cán bộ cấp ủy chi bộ cơ sở gắn với chức danh trưởng thôn, tổ trưởng TDP; kịp thời lựa chọn, giới thiệu những đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín để nhân dân bầu làm trưởng thôn, tổ trưởng TDP; khuyến khích các địa phương có điều kiện xây dựng mô hình nhất thể chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng TDP...

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: