Xây dựng Đảng

Nâng cao nhận thức về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

Thứ Năm, 09/06/2022

Nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn xã hội, thực hiện các mục tiêu chiến lược mà Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra và nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các cấp ủy Đảng, chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền; xây dựng kế hoạch triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng, nâng cao nhận thức về con đường đi lên CNXH trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Khai Quang định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề với Bí thư Chi bộ 15, Thanh Giã, phường Khai Quang. Ảnh Dương Hà

Mới đây, chúng tôi có dịp dự buổi sinh hoạt chuyên đề quý 2 của Chi bộ 15, Thanh Giã, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Để buổi sinh hoạt đạt hiệu quả cao, Chi ủy thống nhất lựa chọn bài “Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong tác phẩm đưa vào sinh hoạt chuyên đề. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên sôi nổi, thẳng thắn đưa ra giải pháp của bản thân phấn đấu và rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Chi bộ Bùi Thị Bích Ngọc cho biết: "Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là tại buổi sinh hoạt chi bộ, các đảng viên tiếp cận được với tác phẩm. Cuốn sách gồm các bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nội dung các bài viết, bài phát biểu thể hiện tầm cao lý luận, bàn về những vấn đề lý luận rất rộng, nhưng được trình bày rất dung dị, chắt lọc, mang tính tổng kết thực tiễn, lấy đời sống thực tiễn để chứng minh, thuyết phục.

Nhờ vậy, chúng tôi nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới".

Để nâng cao nhận thức về con đường đi lên CNXH, Đảng ủy phường Khai Quang xây dựng kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm. Căn cứ thực tiễn, Đảng ủy lựa chọn 3 vấn đề trong tác phẩm để chỉ đạo các chi bộ đưa vào sinh hoạt hằng tháng và sinh hoạt chuyên đề gắn với đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa” và thực hiện Chỉ thị 05.

Các chi bộ chủ động gửi đường link bản sách điện tử vào nhóm zalo chung, giúp các đảng viên tiếp cận dễ dàng hơn. Đồng thời, Đảng bộ phường thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Cũng như Đảng bộ phường Khai Quang, tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cấp ủy Đảng thường xuyên tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị, trong đó, tập trung tuyên truyền vào dịp các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn.

Đồng thời, tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm; tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội, qua ấn phẩm sách, báo…; tổ chức giảng dạy bồi dưỡng chính trị trong hệ thống giáo dục đào tạo, các trường đào tạo nghề, Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm chính trị các huyện, thành phố… để tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về CNXH, bản chất, mục tiêu, quy luật khách quan của con đường đi lên CNXH; vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam...

Qua đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đường lối đổi mới của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, tạo nên sự thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn xã hội, tạo động lực mới “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi những mục tiêu chiến lược mà Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra, hiện thực ý chí vươn lên, phát triển Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Cùng với đó, các địa phương kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện; chỉ đạo, định hướng nội dung thông tin, tuyên truyền sâu rộng những nội dung và kết quả thực hiện đợt sinh hoạt chính trị; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng; các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa tích cực trong xã hội; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các đơn vị chủ động biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền nội dung tác phẩm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái; đưa nội dung tác phẩm thành các nội dung trọng tâm, thường xuyên trong Bản tin Sinh hoạt chi bộ…

Lê ThảoTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: