Xây dựng Đảng

Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Thứ Sáu, 27/05/2022

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU và các đề án của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Qua đó, đã giúp cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong khối có những định hướng lãnh đạo, chỉ đạo sát với thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh họp bàn về giải pháp tham mưu nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Ảnh: Trường Khanh

Hiện nay, Đảng bộ Khối CCQ tỉnh có 57 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (36 đảng bộ, 21 chi bộ), với trên 4.000 đảng viên. Nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của nghị quyết và Đề án của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo từng năm.

Cấp ủy cơ sở trong khối bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, kịp thời triển khai, quán triệt tới chi bộ và cán bộ, đảng viên, CCVC. Nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng có sự đổi mới.

Nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, kỷ luật, đoàn kết thống nhất trong Đảng được tăng cường. Chất lượng đội ngũ đảng viên được quan tâm từ công tác tạo nguồn, chất lượng kết nạp Đảng, công tác giáo dục chính trị tưởng, rèn luyện, phân công nhiệm vụ đảng viên, phối hợp nắm tình hình đảng viên đến giáo dục, rèn luyện đội ngũ cấp ủy.

Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng có ý nghĩa quyết định đến việc xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh luôn chú trọng, thường xuyên chăm lo bồi dưỡng, giáo dục về chủ nghĩa Mác -Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Hằng năm, Đảng ủy khối tổ chức hàng chục lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng; bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở các lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, giúp các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quy hoạch lãnh đạo trưởng, phòng và tương đương...

Đã có trên 97% đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ khối tham gia học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công tác nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động kịp thời. Hình thức nắm bắt tư tưởng đã được các chi, Đảng bộ thực hiện thường xuyên thông qua sinh hoạt Đảng, họp chuyên môn, giám sát thường xuyên, từng bước nắm bắt, tháo gỡ khó khăn ngay từ khi phát sinh, qua đó, tạo sự đoàn kết nội nội trong mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Chăm lo công tác củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, bổ sung cấp ủy đảm bảo cơ cấu, số lượng, các cấp ủy, tổ chức đảng luôn bám sát tình hình và yêu cầu nhiệm vụ để thực hiện sắp xếp mô hình tổ chức đảng kịp thời, phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị thông qua việc thường xuyên rà soát, củng cố, sắp xếp tổ chức đảng.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã nâng cấp 4 chi bộ cơ sở thành Đảng bộ cơ sở; thành lập mới 6 chi, Đảng bộ cơ sở. Đến nay, Đảng bộ khối có 57 chi, Đảng bộ cơ sở, trong đó, có 7 Đảng bộ bộ phận, 271 chi bộ dưới cơ sở.

Quán triệt quan điểm của Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Đây chính là nội dung cơ bản để nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên.

Hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo cấp ủy cơ sở báo cáo lịch sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt chuyên đề để cán bộ, đảng viên chủ động theo dõi, giám sát theo quy định.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy khối tổ chức sinh hoạt điểm về chuyên đề và sinh hoạt điểm về sinh hoạt cấp ủy, chi bộ gắn với thực hiện cam kết, đăng ký thực hiện nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với quy định nêu gương; các mô hình điểm đều chọn loại hình tổ chức đảng có tính lan tỏa để nhân rộng.

Nhằm chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh còn luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên. Để công tác phát triển đảng viên đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, việc xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên được cấp ủy cơ sở quan tâm, thực hiện.

Hằng năm, Đảng ủy khối tổ chức khảo sát, đăng ký nguồn kết nạp; mở các lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng cho quần chúng ưu tú, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối CCQ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 kết nạp từ 450-500 đảng viên.

Từ năm 2021 đến nay, toàn Đảng bộ kết nạp được 105 đảng viên, riêng năm 2021, Đảng bộ xem xét, quyết định kết nạp 82 quần chúng vào Đảng (vượt chỉ tiêu Tỉnh ủy giao), công nhận 101 đảng viên chính thức và phát thẻ đảng viên cho 272 đồng chí.

Thời gian tới, Đảng ủy khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chú trọng giáo dục đạo đức cách mạng; đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác, ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ khối.

Tập trung xây dựng Đề án về nâng cao tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong mọi hoạt động của tổ chức đảng.

Hoàng NgaTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: