Xây dựng Đảng

Bình Xuyên nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng

Thứ Năm, 26/05/2022

Sau một năm triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ huyện, Huyện ủy Bình Xuyên đã có Nghị quyết số 03 về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và công tác phát triển Đảng. Việc triển khai nghị quyết này đã góp phần góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của TCCSĐ.

Quá trình chuẩn bị ra nghị quyết, Huyện ủy đã đánh giá đúng những kết quả lãnh đạo của cấp ủy từ huyện đến cơ sở, từ đó, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Tuy nhiên, Huyện ủy Bình Xuyên cũng khách quan nhìn nhận năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số TCCSĐ còn yếu; khả năng vận dụng, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị còn hạn chế, chưa có giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng lãnh đạo công tác tư tưởng, lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội.

Công tác quản lý đảng viên ở một số tổ chức đảng còn thiếu chặt chẽ, chất lượng sinh hoạt Đảng chưa cao. Công tác tự phê bình và phê bình chưa thực sự nêu cao tinh thần đấu tranh của đảng viên, đảng viên chưa thẳng thắn nhận khuyết điểm, có nơi đảng viên chưa làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao, chưa thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, vi phạm nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Công tác phát triển đảng viên chưa đạt mục tiêu đề ra, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, chất lượng đảng viên mới kết nạp ở một số nơi còn thấp.

Với quan điểm TCCSĐ là nền tảng của Ðảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, Huyện ủy Bình Xuyên yêu cầu các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của TCCSĐ; kết hợp chặt chẽ, đồng bộ, toàn diện giữa xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng Ðảng, dựa vào nhân dân để xây dựng Ðảng, kết hợp chặt chẽ với xây dựng chính quyền, xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là bí thư Đảng bộ, chi bộ - người đứng đầu cấp ủy và các cấp ủy viên.

Ngay sau khi nghị quyết được ban hành, các cấp ủy trong Đảng bộ huyện đã bám sát mục tiêu để lãnh đạo. Huyện ủy đã giao một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Trong công tác chính trị tư tưởng, Huyện ủy đã lãnh đạo làm tốt công tác tổng kết, sơ kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của các cấp. Triển khai xây dựng 80 mô hình, điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương, trong đó, có 10 mô hình đăng ký với Tỉnh ủy.

Cấp ủy các cấp đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo định hướng tuyên truyền, tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động trong hệ thống chính trị và tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân đối với các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của huyện.

Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch được thành lập; kiện toàn tổ tuyên truyền về dồn thửa đổi ruộng trên địa bàn xã Phú Xuân, qua đó, các tuyên truyền viên đã tuyên truyền, vận động 663 hộ. Đến nay, công tác dồn thửa đổi ruộng ở xã Phú Xuân đã được nhân dân cơ bản đồng thuận, tin tưởng vào vai trò của cấp ủy, chính quyền và đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác bồi dưỡng, đào tạo được Huyện ủy quan tâm lãnh đạo nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về lý luận chính trị và chuyên môn. Đã tổ chức 16 lớp (đạt 100% kế hoạch) với gần 2.000 học viên tham gia các lớp bồi dưỡng về lý luận chính trị cơ bản; lớp đối tượng kết nạp Đảng; đảng viên mới; bồi dưỡng bí thư chi bộ cấp cơ sở; bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dân vận; bồi dưỡng công tác MTTQ, đoàn thể…

Trong công tác cán bộ, xây dựng, củng cố TCCSĐ, phát triển đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình các tập thể và cá nhân, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05.

Công tác quy hoạch các bộ lãnh đạo, quản lý, công tác đào tạo nâng cao trình độ cán bộ đi vào nền nếp và đổi mới. Đã cử hàng chục cán bộ tham gia các lớp như: Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp, ngạch chuyên viên; cao học kinh tế chính trị; Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính; Cao cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh...

Công tác cán bộ cũng được Huyện ủy lãnh đạo triển khai kịp thời, đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy trình, quy định đối với một số cán bộ thuộc các phòng, các xã, thị trấn khi được luân chuyển.

Bên cạnh công tác cán bộ, Huyện ủy Bình Xuyên đã lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát các cấp ủy quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, vận dụng tình hình thực tế để đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, nhằm chuyển hoá và đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Trong công tác củng cố TCCSĐ và đảng viên, tuy gặp khó khăn, nhưng năm 2021, Đảng bộ huyện Bình Xuyên đã thành lập được 2 TCCSĐ trong doanh nghiệp; kết nạp được 181 đảng viên.

Trên cơ sở các mục tiêu đề ra, năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Xuyên lãnh đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường hơn về cơ sở nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; định hướng làm tốt công tác tuyên truyền nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của huyện. Tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của TCCSĐ.

Nguyễn TrọngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: