Xây dựng Đảng

Không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên

Thứ Tư, 11/05/2022

Những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng chú trọng nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV). Nhiều nghị quyết, đề án với những giải pháp mang tính đột phá để nâng cao chất lượng TCCSĐ và đảng viên được thực hiện có hiệu quả trong toàn Đảng bộ. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh (TSVM) ngay từ cơ sở.

Chi ủy Chi bộ thôn Nội Phật, xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên giám sát việc triển khai xây dựng hệ thống thoát nước thải trên địa bàn. Ảnh: Dương Hà

Đổi mới phương thức lãnh đạo

Nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết 22 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa X) “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ CB, ĐV”, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, đề án, kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng CB, ĐV.

Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn tỉnh kịp thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động nhằm cụ thể nội dung các nghị quyết, đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trọng tâm, là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, quy trình ban hành nghị quyết, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở; đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu và tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ CB, ĐV.

Đa dạng các phương thức hoạt động của các loại hình TCCSĐ theo hướng vừa mở rộng dân chủ vừa tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng; khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt Đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu của TCCSĐ.

Đẩy mạnh và nâng cao năng lực vận dụng, cụ thể các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương...

Các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quy chế quy định rõ trách nhiệm của tập thể ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu và từng đồng chí trong cấp ủy gắn với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy.

Công tác lãnh đạo đổi mới việc ra nghị quyết của chi bộ, Đảng bộ cũng như cụ thể hoá các nội dung nghị quyết, chỉ thị của cấp trên đã được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo sâu sát.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề nổi cộm, có tính cấp thiết để xây dựng và ban hành các nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó, chú trọng ban hành các nghị quyết chuyên đề trên từng lĩnh vực...

Sâu sát kịp thời ngay từ cơ sở

Thực hiện chủ trương cấp ủy viên cấp tỉnh nắm tới TCCSĐ; cấp ủy viên cấp trên trực tiếp cơ sở nắm tới chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và cấp ủy viên cơ sở nắm tới đảng viên, gia đình, từ năm 2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo BTV các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc thành lập các tổ công tác định kỳ về dự sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở.

Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy về dự sinh hoạt chi bộ tại các chi bộ trực thuộc khu dân cư.

Thông qua việc tham dự sinh hoạt chi bộ, đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp có điều kiện và cơ hội sâu sát hơn với cơ sở; nhiều ý kiến, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng từ các chi bộ được phản ánh đến cấp ủy, chính quyền các cấp, nhiều nội dung được chỉ đạo giải quyết kịp thời ngay sau khi dự sinh hoạt...

Công tác phát triển đảng viên cũng luôn được Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CB, ĐV thường xuyên được quan tâm.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN tại các cơ quan, đơn vị, địa phương...

Mỗi CB, ĐV luôn tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tích cực xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, chi bộ; kịp thời phát hiện những CB, ĐV vi phạm về đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách...

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xây dựng TCCSĐ và chất lượng đảng viên, thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; lãnh đạo thực hiện tốt nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là nội dung tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng...

Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp nhằm từng bước nâng cao chất lượng TCCSĐ, đảng viên. Giữ vững nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ CB, ĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo Quy định 101 của Ban Bí thư.

Tăng cường đổi mới công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng, đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, nắm chắc tình hình tư tưởng CB, ĐV, dư luận xã hội; kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm...

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: