Xây dựng Đảng

Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên tăng cường quản lý đảng viên

Thứ Năm, 05/05/2022

Nhằm nâng cao chất lượng đảng viên, củng cố tổ chức và xây dựng Đảng thực sự vững mạnh, Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên đã có nhiều giải pháp thiết thực nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục đảng viên, từ đó, ngăn chặn những biểu hiện thiếu kỷ luật, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

UBKT Đảng ủy phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên triển khai các giải pháp quản lý đảng viên đến các bí thư chi bộ. Ảnh: Dương Hà

Năm 2021, qua công tác kiểm tra, giám sát, Đảng bộ phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 1 đảng viên vi phạm.

Bí thư Đảng ủy phường Đồng Tâm Nguyễn Phú Bình cho biết: “Nghiêm túc thực hiện công tác quản lý đảng viên theo quy định, Đảng ủy phường đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên, chi bộ trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 và quy định những điều đảng viên không được làm, nhằm kịp thời uốn nắn những biểu hiện, hành vi sai lệch, đồng thời, kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng. Nhờ vậy, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được siết chặt; Đảng bộ, chính quyền ngày càng vững mạnh”.

Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên hiện có hơn 8.500 đảng viên. Đảng bộ xác định công tác quản lý đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt cần tập trung chỉ đạo, cùng với việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác quản lý đảng viên,

BTV Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng kết hợp chặt chẽ công tác quản lý với công tác giáo dục, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên.

Chú trọng phân công nhiệm vụ cho đảng viên theo đúng năng lực, sở trường, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong công tác cũng như trong cuộc sống của mỗi đảng viên. Công tác kiểm tra, đánh giá, rà soát, sàng lọc đảng viên được thực hiện nghiêm túc, khách quan.

BTV Thành ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ sinh hoạt chi bộ; xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt sát thực đối với từng chi bộ, đồng thời, thành lập các tổ công tác của Thành ủy hằng tháng dự sinh hoạt cùng chi bộ.

Việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ được thực hiện nghiêm túc, tỷ lệ chi bộ đạt tốt và khá hằng năm đạt hơn 95%. Nhiệm vụ quản lý hồ sơ, lý lịch đảng viên và thẻ đảng viên được thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn của cấp trên; xem xét, giải quyết việc miễn và tạm miễn sinh hoạt Đảng theo đúng nguyên tắc của Điều lệ Đảng giúp cho cấp ủy cấp trên nắm chắc và có hệ thống về lý lịch, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vĩnh Yên Đỗ Trung Hiếu cho biết: “Nhờ chú trọng công tác quản lý đảng viên đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý đảng viên ở một số cấp ủy xã, phường chưa chặt chẽ. Tình trạng đảng viên đi nước ngoài không báo cáo cấp ủy vẫn còn, nhất là ở xã, phường.

Sự phối hợp trong công tác quản lý đảng viên giữa các nơi đảng viên đang công tác với cấp ủy nơi đảng viên cư trú có lúc còn mang tính hình thức. Vai trò giám sát của nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội chưa được phát huy hiệu quả.

Công tác hướng dẫn lập hồ sơ đảng viên của một số cấp ủy chưa được quan tâm, chưa bám sát Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng dẫn đến nhiều sai sót, không đúng trình tự, thủ tục quy định…

Thành ủy Vĩnh Yên sẽ tiếp tục lãnh, chỉ đạo cấp ủy cơ sở quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa quản lý đảng viên; đưa việc sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề đi vào nền nếp và thực chất, phát huy vai trò, trách nhiệm của từng đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý đảng viên của chi bộ, đồng thời, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về xây dựng Đảng, quản lý đảng viên cho cấp ủy cơ sở, nhất là bí thư chi bộ. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, đưa việc quản lý, giáo dục đảng viên ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng vững mạnh từ cơ sở.

Thu NhànTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: