Xây dựng Đảng

Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ

Thứ Năm, 05/05/2022

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Sông Lô đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB, CCVC). Qua đó, góp phần phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn.

Tham khảo ý kiến của người dân về chất lượng phục vụ tại bộ phận “một cửa” xã Quang Yên, huyện Sông Lô là một trong những cách đánh giá đội ngũ CBCC sát thực nhất. Ảnh: Trường Khanh

 

Tăng cường kiểm tra thực hiện quy tắc ứng xử

Để từng bước tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng đội ngũ CB, CCVC từ huyện đến cơ sở có tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, BTV Huyện ủy Sông Lô đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và triển khai đầy đủ, kịp thời các quy định, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ đến toàn thể CB, CCVC.

UBND huyện đã ban hành “Quy định ứng xử văn hóa nơi công sở và đạo đức nghề nghiệp trong thi hành công vụ đối với CB, CCVC; chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình giải quyết công việc nội bộ theo hướng rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng, ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ đối với CB, CCVC theo phương châm "sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện", phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương...

BTV Huyện ủy yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị, địa phương ký cam kết và chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, UBND huyện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong CB, CCVC tại cơ quan, đơn vị, địa phương do mình quản lý...

UBND huyện giao Phòng Nội vụ và Thanh tra huyện tham mưu, xây dựng kế hoạch tăng cường thanh tra, kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, trách nhiệm và đạo đức công vụ của CB, CCVC tại các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện và UBND các xã, thị trấn.

Trong đó, chú trọng thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về văn hóa công vụ, văn hóa giao tiếp, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ CB, CCVC trực tiếp đảm nhiệm các vị trí công tác liên quan đến các lĩnh vực thường xuyên tiếp xúc với tổ chức, doanh nghiệp và người dân...

Thi đua xây dựng văn hóa công sở

Hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở do UBND huyện phát động, CB, CCVC trên địa bàn huyện đã tích cực xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh - sạch - đẹp; thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp về chuyên môn, chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử với nhân dân; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, lối sống; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị, địa phương phát động, tổ chức...

Từ hiệu quả các phong trào thi đua đã tạo chuyển biến tích cực, từng bước xây dựng tính chuyên nghiệp, chuẩn mực trong hoạt động nghiệp vụ và lề lối làm việc của đội ngũ CB, CCVC, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân.

Thời gian tới, BTV Huyện ủy Sông Lô tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; văn hóa công sở và đạo đức công vụ trong đội ngũ CB, CCVC.

Người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị, địa phương luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm, chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành; kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đạo đức công vụ, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải luôn gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và đạo đức công vụ; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ gắn với việc đánh giá chất lượng, trình độ, năng lực của từng CB, CCVC.

Từ đó, làm cơ sở để sắp xếp, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ phù hợp với vị trí việc làm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn huyện...

Ngô Tuấn AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: