Xây dựng Đảng

Đánh giá cán bộ bằng sản phẩm – Động lực giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền năng động, sáng tạo

Thứ Tư, 19/01/2022

Năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thí điểm giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm đối với người đứng đầu 6 cơ quan, đơn vị và Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. Việc giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm đã thúc đẩy người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải có tư duy khoa học trong chỉ đạo, điều hành, đồng thời, phải năng động, sáng tạo, để tìm giải pháp, biện pháp thực hiện, đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

Giao nhiệm vụ cụ thể, theo dõi sát sao

Xác định việc đánh giá cán bộ là khâu đầu tiên, có ý nghĩa quyết định tới các khâu của công tác cán bộ; đồng thời, nhằm thực hiện hiệu quả khâu đột phá trong công tác cán bộ và tổ chức bộ máy, trước hết là đổi mới trong đánh giá cán bộ bằng sản phẩm, coi kết quả đánh giá cán bộ là tiêu chí quan trọng nhất để thực hiện quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quy định, hướng dẫn và các quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và thành lập Hội đồng Tư vấn đánh giá cán bộ bằng sản phẩm.

Nguyên tắc giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là phải đảm bảo theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng chức danh theo quy định của pháp luật và theo tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Quá trình đánh giá đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; công bằng, công khai, dân chủ, đúng thẩm quyền, trách nhiệm. Thực hiện đánh giá liên tục, đa chiều, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn đánh giá chất lượng cá nhân với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở đề xuất của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và tình hình thực tế của các đơn vị để điều chỉnh, bổ sung và chính thức giao nhiệm vụ cho 3 nhóm gồm: Ban Thường vụ gắn với cá nhân Bí thư, Chủ tịch UBND 9 huyện, thành ủy; 13 cơ quan, đơn vị khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh và 6 giám đốc sở, gồm: NN&PTNT; GDĐT; Tài chính; Giao thông vận tải; Xây dựng và VH-TT&DL.

Các huyện, thành ủy được BTV Tỉnh ủy giao 4 nhóm nhiệm vụ với 18 chỉ tiêu về: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; về kinh tế-xã hội; về quốc phòng và an ninh, trật tự.

Đổi mới tư duy, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành

Căn cứ vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Ban Thường vụ các huyện, thành ủy và các cơ quan, đơn vị đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các địa phương, đơn vị trực thuộc.

9/9 huyện, thành phố thành lập BCĐ, phân công nhiệm vụ và gắn trách nhiệm cho từng thành viên trong chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Việc giao nhiệm vụ được thực hiện thận trọng, chặt chẽ, đồng thời, thường xuyên theo dõi và kịp thời chỉ đạo đối với những vướng mắc phát sinh. Sau một năm thực hiện đã đạt được những kết quả khả quan. Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt và vượt kế hoạch được giao với những kết quả ấn tượng.

Trong công tác xây dựng Đảng, Bí thư các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc đã chỉ đạo làm tốt công tác phát triển đảng viên. Năm 2021, kết nạp được 2.100/2.000 chỉ tiêu được giao; thành lập mới 24 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, vượt 5 tổ chức so với kết quả thực hiện của cả nhiệm kỳ trước.

Một số đơn vị có tỷ lệ kết nạp Đảng vượt cao so với chi tiêu được giao như huyện Tam Đảo đạt 115%; huyện Sông Lô đạt 109%; 3 đơn vị là: Vĩnh Tường; Vĩnh Yên và Yên Lạc vượt chỉ tiêu phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Đối với nhiệm vụ phát triển KT-XH, trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các chỉ tiêu phát triển KT-XH vẫn đạt cao, góp phần vào thành công chung của tỉnh.

Tinh thần, trách nhiệm của cán bộ được nâng lên rõ rệt. Nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới, quyết liệt trong thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể được giám đốc các sở, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện mạnh dạn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Trên cơ sở kết quả đạt được sau một năm thí điểm, năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương giao chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm đối với người đứng đầu đảm bảo sát, đúng, phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng thời, mở rộng đối tượng giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm đối với người đứng đầu các Ban xây dựng Đảng, UBKT Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể tỉnh; Bí thư 2 Đảng ủy khối và ít nhất 10 giám đốc sở.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 nhằm kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện thiếu hiệu quả; động viên, khích lệ, nhân rộng đối với những địa phương, đơn vị thực hiện tốt.

Tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí nguồn lực, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, đơn vị trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển KT-XH.

Hoàng NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: