Xây dựng Đảng

Giữ vững kỷ cương, kỷ luật, củng cố niềm tin của nhân đối với sự lãnh đạo của Đảng

Thứ Năm, 13/01/2022

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, củng cố niềm tin trong nhân dân, Thành ủy Vĩnh Yên lãnh đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc bám sát thực tiễn để triển khai chương trình kiểm tra, giám sát (KTGS) nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện sai phạm, vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng, đảng viên.

Cán bộ UBKT Thành ủy Vĩnh Yên rà soát hồ sơ về công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng. Ảnh: Dương Hà

Bám sát các văn bản, hướng dẫn, chương trình công tác KTGS của các cấp, nhiệm vụ chính trị của địa phương, Thành ủy Vĩnh Yên xây dựng chương trình KTGS, trong đó, xác định rõ nội dung, phương pháp tiến hành KTGS và phân công cụ thể các đồng chí trong BTV Thành ủy, các Ban Xây dựng Đảng chủ trì, phối hợp với UBKT Thành ủy thực hiện KTGS theo phương châm “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, “giám sát phải mở rộng”.

Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác KTGS của Đảng. Thường trực, BTV Thành ủy, BCH Đảng bộ thành phố thường xuyên nghe UBKT báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KTGS, kịp thời chỉ đạo, giải quyết những vụ việc còn tồn đọng, kiến nghị của tổ chức Đảng cấp dưới.

Thực hiện công tác KTGS năm 2021, BTV Thành ủy tổ chức kiểm tra 2 cuộc đối với 6 tổ chức Đảng; giám sát chuyên đề 2 cuộc ở 15 tổ chức cơ sở Đảng. Cấp ủy cơ sở KTGS đối với 71 tổ chức và 53 đảng viên.

Nội dung KTGS việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, quy chế làm việc của cấp ủy… Trong đó, tập trung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện một số lĩnh vực như quản lý đất đai, dự án, đô thị, bồi thường GPMB…

Thông qua công tác KTGS giúp cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, các hành vi vi phạm của tổ chức và đảng viên.

UBKT Thành ủy Vĩnh Yên tham mưu BTV Thành ủy kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác bồi thường, GPMB, triển khai các dự án trên địa bàn đối với BTV Đảng ủy các xã, phường: Tích Sơn, Thanh Trù, Định Trung.

Qua kiểm tra, đã chỉ rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bồi thường GPMB trên địa bàn vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Tiến độ thực hiện và giải quyết các vướng mắc còn chậm, kéo dài; hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động chưa cao, còn nhiều dự án tiến độ chậm.

Sau kiểm tra, Thành ủy chỉ đạo các Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế, thực hiện tốt công tác GPMB, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Thực hiện nhiệm vụ KTGS theo Điều lệ Đảng quy định, UBKT các cấp chú trọng việc kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới, đảng viên có dấu hiệu vi phạm và kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ KTGS, thi hành kỷ luật. Quá trình thực hiện đúng quy trình, phương pháp, coi trọng công tác thẩm tra, xác minh, làm tốt công tác tư tưởng đối với tổ chức Đảng, đảng viên được kiểm tra.

Năm 2021, UBKT Thành ủy kiểm tra 1 tổ chức và 2 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. UBKT các cấp kiểm tra 18 tổ chức Đảng. Nội dung kiểm tra công tác lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS và công tác quản lý đảng viên. Qua kiểm tra, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, từ đó tổ chức Đảng, đảng viên tiếp thu và đề ra các giải pháp khắc phục.

Đối với nhiệm vụ giám sát, UBKT các cấp tăng cường giám sát thường xuyên đảng viên và tổ chức Đảng cấp dưới thông qua việc theo dõi, nắm bắt địa bàn cơ sở, dự các cuộc họp của các tổ chức.

Giám sát chuyên đề tập trung vào các nội dung nhạy cảm, dễ nảy sinh vi phạm, đối tượng là các đồng chí cấp ủy viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Qua giám sát các đảng viên, tổ chức Đảng đều thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và nội dung giám sát.

Qua công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng của Thành ủy đã kịp thời nhắc nhở các tổ chức Đảng, đảng viên tránh được biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, giữ vững ANCT-TTATXH, củng cố niềm tin trong nhân dân.

Lê ThảoTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: