Xây dựng Đảng

Công tác kiểm tra giám sát góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Thứ Tư, 12/01/2022

Xác định “kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) sẽ góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức Đảng”, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh chú trọng làm tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác KTGS theo phương châm “giám sát mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, sát cơ sở”. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị TSVM.

UBKT Đảng ủy phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên kiểm tra công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng tại Chi bộ Tổ dân phố Đông Thành. Ảnh: Dương Hà

Nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ này, trong đó, chú trọng nội dung KTGS theo quy định tại Điều 30 và Điều 32 của Điều lệ Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp đẩy mạnh công tác kiểm tra theo chuyên đề như kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Kết luận số 21 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị...

Để kịp thời cụ thể hóa các quan điểm, quy định của Đảng về công tác KTGS, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KTGS và kỷ luật của Đảng, trong đó, đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác KTGS.

Đây chính là cơ sở quan trọng để cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác KTGS.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa UBKT Tỉnh ủy với các ngành thuộc khối nội chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, cán bộ UBKT Tỉnh ủy phụ trách các chi, Đảng bộ cơ sở trực tiếp về dự sinh hoạt tại các chi bộ nhằm chủ động nắm bắt tình hình, giúp Thường trực Tỉnh ủy nắm vững tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến đề nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở...

Năm 2021, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã kiểm tra 753 tổ chức đảng và 556 đảng viên theo Điều 30 của Điều lệ Đảng. Nội dung kiểm tra là việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của các cấp ủy Đảng; công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư KNTC của công dân; việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; việc thực hiện những điều đảng viên không được làm...

Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 14 tổ chức đảng và 24 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 493 tổ chức đảng và 522 đảng viên... Qua công tác KTGS, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng và 382 đảng viên vi phạm...

UBKT các cấp trong tỉnh kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 106 tổ chức đảng cấp dưới và 203 đảng viên; đã quyết định thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 49 đảng viên. Kiểm tra 325 tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật Đảng; 235 tổ chức đảng và 2.547 đảng viên về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí...

Từ những kết quả tích cực đạt được trong công tác KTGS đã từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lương Đức Minh cho biết: Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy tiếp tục tập trung chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp chú trọng đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác KTGS, trọng tâm là việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Kết luận số 21 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tăng cường kiểm tra những vấn đề, vụ việc bức xúc được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân quan tâm, phản ánh; việc thực hiện công tác giải quyết đơn thư KN, TC của công dân, nhất là những vấn đề KN, TC liên quan đến tổ chức Đảng, đảng viên...

Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng...

Ngô Tuấn Anh


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: