Xây dựng Đảng

Thực hiện tốt quy chế dân chủ, tạo đồng thuận trong nhân dân

Thứ Năm, 30/12/2021

Sau 5 năm thực hiện Kết luận số 120 của Bộ Chính trị, tỉnh đã tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, nhất là việc thực hiện dân chủ ở các xã, phường, thị trấn có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đó, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, góp phần tạo đồng thuận xã hội, động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển KT - XH ở địa phương.

Nhân dân thôn Yên Nhiên 1, xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường tích cực đóng góp, ủng hộ tiền, ngày công để xây dựng rãnh thoát nước thải ở khu dân cư. Ảnh: Trường Khanh (ảnh chụp trước ngày 27/4)

Trở lại thôn Tân Tiến, xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch những ngày cuối năm, chúng tôi cảm nhận rõ về sự đổi thay nơi đây. Diện mạo thôn dân cư NTM kiểu mẫu đang dần hiện hữu; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.

Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn Tân Tiến Nguyễn Đức Tài cho biết: Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng thôn dân cư NTM kiểu mẫu, ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thôn thực hiện tốt QCDC ở cơ sở. Mọi công việc ở thôn đều được đưa ra bàn bạc, thảo luận, lấy ý kiến công khai tới người dân, từ khâu xây dựng kế hoạch đến triển khai thực hiện.

Nhờ đó, đến nay, thôn vận động nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất, ngày công để làm đường giao thông, xây dựng trên 2km rãnh thoát nước thải khu dân cư. Thôn Tân Tiến đã đạt 6/9 tiêu chí thôn dân cư NTM kiểu mẫu.

Thực hiện dân chủ ở cơ sở, chính quyền các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung công khai tới nhân dân được biết như kế hoạch phát triển KT - XH; phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế; quyết toán ngân sách hằng năm; quản lý, sử dụng các loại quỹ… Từ đó, tạo không khí dân chủ, cởi mở, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền cấp xã tạo điều kiện để người dân được bàn, quyết định các công việc nội bộ như mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng..., tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, điển hình như phong trào xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải khu dân cư.

Với cơ chế Nhà nước và nhân dân cùng làm, đến nay, 8/9 huyện, thành phố triển khai xây dựng mới được trên 730km rãnh thoát nước thải khu dân cư, trong đó, người dân tự nguyện đóng góp tiền, ngày công trị giá gần 700 tỷ đồng.

Thông qua phong trào “Vĩnh Phúc chung tay xây dựng NTM”, nhiều địa phương loại bỏ tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào hỗ trợ của Nhà nước, phát huy triệt để phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Toàn tỉnh vận động người dân và cộng đồng đóng góp xây dựng NTM được trên 127 tỷ đồng.

Những công việc liên quan đến quyền, lợi ích của nhân dân đều được chính quyền các xã, phường, thị trấn chỉ đạo các thôn, TDP đưa ra nhân dân bàn bạc, biểu quyết công khai, minh bạch. Thông qua các cuộc họp cử tri hoặc cử tri đại điện gia đình để thống nhất.

Đơn cử như việc xây dựng hương ước, quy ước của thôn, TDP; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng TDP hay bãi nhiệm Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng. 100% các thôn, TDP trên địa bàn tỉnh đã xây dựng hương ước và kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và thuần phong mỹ tục. Qua bình xét, toàn tỉnh đến nay có trên 97% thôn, làng đạt tiêu chuẩn văn hóa và trên 92% gia đình đạt văn hóa.

Ngoài những việc nhân dân được bàn, biểu quyết, chính quyền cấp xã tổ chức xin ý kiến và phát huy vai trò tham gia giám sát của nhân dân đối với các dự thảo luật, dự thảo đề án thành lập mới, sáp nhập đơn vị hành chính, sáp nhập thôn, TDP; giám sát các công trình do dân đóng góp, giám sát thu, chi ngân sách của địa phương…

Các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác CCHC; niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” của UBND cấp xã, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, kết nối internet tạo điều kiện thuận lợi cho việc kê khai, tra cứu thông tin của cán bộ, công chức và nhân dân.

Việc thực hiện tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được các xã, phường, thị trấn được duy trì thường xuyên. Sau tiếp công dân, đối thoại, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đều ban hành thông báo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan liên quan giải quyết.

Đến nay, 100% các xã thành lập Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng. 100% thôn, TDP có tổ hòa giải và các tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh đã tham gia hòa giải trên 6.000 vụ, mâu thuẫn phát sinh trong cộng động với tỷ lệ hòa giải thành công đạt trên 86%. Thông qua các tổ hòa giải góp phần giữ vững đoàn kết, ổn định trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Thanh TuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: