Xây dựng Đảng
Phát huy trách nhiệm nêu gương của đảng viên
Thứ Sáu, 17/06/2022   trong mục Xây dựng Đảng

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Đảng bộ huyện Vĩnh Tường nghiêm túc thực hiện quy định nêu gương, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Từ đó củng cố niềm tin với nhân dân, xây dựng văn hóa, đạo đức trong Đảng.


Bí thư chi bộ nêu gương sáng
Thứ Sáu, 17/06/2022   trong mục Xây dựng Đảng

Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua... là những nhận xét của cán bộ, đảng viên và người dân thôn An Lão Xuôi, xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Tường) khi nói về Bí thư chi bộ thôn Trịnh Huy Cử.


Sông Lô nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở vùng sâu, vùng xa

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của việc duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong việc phát huy năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, các cấp ủy, tổ chức Đảng ở huyện Sông Lô đã chú trọng triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở, nhất là chi bộ nông thôn tại các xã vùng sâu, vùng xa.


Xây dựng tổ chức Đảng khối doanh nghiệp ngày càng vững mạnh

Với 84 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trực thuộc và hơn 3.600 đảng viên, những năm qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Đây là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh.


Chú trọng công tác phát triển Đảng trong hội viên nông dân

Cùng với việc củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, các cấp Hội nông dân (HND) trong tỉnh đã làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển Đảng trong hội viên. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở khu vực nông thôn vững mạnh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Đổi mới sinh hoạt chuyên đề ở Tam Dương

Những năm gần đây, các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn huyện Tam Dương luôn chú trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.


"Chìa khóa" tạo sự đồng thuận trong nhân dân

Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Lập Thạch luôn chú trọng lãnh, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở. 

Bình Xuyên tập trung giải quyết những việc “khó”

Nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Huyện ủy Bình Xuyên đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo những nhiệm vụ khó, cần làm trước như công tác kết nạp đảng viên; hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn; 

Nâng cao nhận thức về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

Nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn xã hội, thực hiện các mục tiêu chiến lược mà Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra và nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các cấp ủy Đảng, chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền; 

Tam Đảo chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên

Bên cạnh việc thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên mới nhằm bổ sung nguồn lực cho Đảng, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp ở huyện Tam Đảo đã chú trọng thực hiện nghiêm việc rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.