Xây dựng Đảng
Tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
Thứ Sáu, 15/10/2021   trong mục Xây dựng Đảng

Những năm qua, ngành Tổ chức xây dựng Ðảng của tỉnh đã nghiên cứu, tham mưu giúp cấp ủy các cấp về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó, nổi bật là công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.


Đảng bộ xã Hồng Châu chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) trong xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác KTGS, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm.

Yên Lạc chú trọng phát triển tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Xác định công tác phát triển tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, góp phần tăng thêm sức mạnh cho Đảng, thời gian qua,

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, Đảng bộ thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch luôn chú trọng phát huy vai trò nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện công việc và các phong trào thi đua yêu nước. 

Phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức trong cán bộ, đảng viên

Đảng bộ huyện Lập Thạch xác định việc nhận diện, đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Tăng thêm sức mạnh cho Đảng

Xác định công tác kết nạp đảng viên có vai trò quan trọng, góp phần tăng thêm sức mạnh cho Đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh luôn chú trọng triển khai nhiều giải pháp trong công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới.


Nhiều đổi mới sau thực hiện Chỉ thị 11 ở Tân Lập

Thực hiện Chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền xã Tân Lập, huyện Sông Lô đã đẩy mạnh tuyên truyền; tổ chức ký cam kết; 

Đảng bộ xã Nhân Đạo phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Xác định tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô đã chú trọng nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, 

Học Bác để phục vụ nhân dân tốt hơn

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tập thể cán bộ, đảng viên Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo đã cụ thể hóa thành những hành động thiết thực. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.


Đảng bộ Prime lãnh đạo sản xuất kinh doanh

Phát huy vai trò Đảng lãnh đạo toàn diện, Đảng bộ Prime Group đã chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với HĐQT tập đoàn, các công ty thành viên lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động, các đoàn thể chính trị - xã hội chấp hành tốt các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng,