Xã Hội

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội

Thứ Tư, 25/05/2022

Những năm qua, MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị-xã hội trong tỉnh đã thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, đặc biệt là hoạt động phản biện xã hội. Qua đó, phát huy dân chủ trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh.

Quý IV hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên lựa chọn nội dung, dự kiến chương trình giám sát, phản biện để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, hướng dẫn MTTQ các cấp triển khai thực hiện Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị, trong đó tập trung thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những vấn đề xã hội được nhân dân quan tâm.

Tổ chức hội nghị, tọa đàm lấy ý kiến trao đổi kinh nghiệm của lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại diện Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ các huyện, thành phố... về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội.

Qua đó, đã làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn về vai trò của MTTQ các cấp trong việc tổ chức các cuộc giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội.

Theo đánh giá của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh: Thông qua hoạt động phản biện xã hội, các tầng lớp nhân dân đã phát huy quyền làm chủ, tham gia vào quá trình xây dựng chính sách, pháp luật, kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương và những chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của nhân dân.

Từ năm 2014 đến nay, Ủy ban MTTQ các cấp đã tổ chức hơn 1.000 hội nghị góp ý, phản biện đối với dự thảo các văn bản của cấp ủy, chính quyền các cấp. Trong đó, MTTQ tỉnh chủ trì hơn 20 hội nghị góp ý, phản biện đối với dự thảo các văn bản về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và chính sách phát triển KT-XH của tỉnh.

Các nội dung phản biện của MTTQ đã thu hút sự quan tâm và phối hợp tham gia của các tổ chức, cơ quan liên quan; tổng hợp được nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý trên nhiều lĩnh vực, được các cơ quan soạn thảo đồng tình, tiếp thu, là kênh thông tin quan trọng giúp cấp ủy, chính quyền đưa ra các quyết định đảm bảo tính khả thi, góp phần nâng cao hiệu quả trong việc ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp thực tiễn của địa phương, được dư luận đồng tình, đánh giá cao.

Công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh tại các kỳ họp của Quốc hội và HĐND các cấp được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp không ngừng nâng cao về chất lượng.

MTTQ cấp cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền thực hiện tốt các nội dung quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức lấy ý kiến nhân dân tham gia góp ý, bàn bạc, quyết định và thực hiện công khai các chính sách phát triển KT-XH của địa phương, tham gia bầu trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, tham gia hòa giải những mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân…

Định kỳ hằng tháng, hằng quý tập hợp, phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị của nhân dân và dư luận xã hội đến cấp ủy, chính quyền, Đoàn ĐBQH. Qua đó, nhiều băn khoăn, kiến nghị của nhân dân được thông tin đầy đủ và giải quyết kịp thời, thể hiện rõ vai trò MTTQ là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ phản biện xã hội theo Hiến pháp năm 2013, Luật MTTQ Việt Nam năm 2015 và Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị, góp phần tham gia các nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tạo điều kiện để nhân dân và MTTQ thực hiện tốt nhiệm vụ góp ý, phản biện xã hội đối với việc xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền vững mạnh.

Gắn việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân với việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Trong đó, tập trung đi sâu vào những vấn đề nhân dân quan tâm, những vấn đề tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức tốt việc phân công, hiệp thương phối hợp giữa Ủy ban MTTQ các cấp với các tổ chức thành viên.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực phân tích, đánh giá vấn đề, kỹ năng tổng hợp cho đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phản biện xã hội trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở, ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể ở khu dân cư.

Đổi mới nội dung, phương thức, cách làm, đảm bảo khoa học, linh hoạt trong lựa chọn các hình thức phản biện xã hội đối với từng nội dung cụ thể; kiểm tra, đánh giá sơ kết, tổng kết nhằm nhân rộng cách làm hay, rút kinh nghiệm cách làm chưa hiệu quả, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn, bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ; kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong hoạt động phản biện xã hội.

Hoàng HàTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: