Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 từ chi bộ cơ sở

Thứ Năm, 16/09/2021

Phát huy vai trò của chi bộ trong công tác bồi dưỡng, giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ là một trong những giải pháp mà Đảng bộ xã Như Thụy, huyện Sông Lô tích cực triển khai nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII).

Thường trực Đảng ủy xã Như Thụy kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) tại Chi bộ thôn Trung Sơn

Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy xã đã xây dựng và triển khai kế hoạch học tập, quán triệt đầy đủ các nội dung của Nghị quyết T.Ư 4 đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Qua đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đã nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa của việc đưa nghị quyết vào các buổi sinh hoạt định kỳ gắn với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), BTV Đảng ủy xã chủ động phân tích, đánh giá và nhận diện từng biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo các chi bộ chú trọng nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng bộ và mỗi cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy xác định rõ trách nhiệm, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là việc nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, coi đây là giải pháp cơ bản để ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Trung Sơn Lê Gia Khánh cho biết: Xác định việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ “tự soi, tự sửa” và hoàn thiện bản thân, chi ủy đã xây dựng nghị quyết, trong đó, chủ động đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên; chủ động ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ đảng viên trong chi bộ.

Tích cực phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ trong phòng, chống, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm. Thực hiện nghiêm quy định nêu gương của người đứng đầu gắn với thực hiện chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ nhằm kịp thời phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết xử lý nghiêm các biểu hiện vi phạm.

Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề về tự phê bình và phê bình, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên... Nhờ đó, liên tục nhiều năm qua, Chi bộ thôn Trung Sơn không có đảng viên vi phạm bị kỷ luật.

Qua hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ xã Như Thụy. Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4, BTV Đảng ủy xã chỉ đạo các cấp ủy chi bộ thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm trong toàn Đảng bộ, trọng tâm là kiểm tra việc sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, không để phát sinh "điểm nóng", vấn đề phức tạp mới.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) một cách cụ thể, phù hợp, thiết thực nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm... Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ xã ngày càng TSVM.

Bài, ảnh: Ngô Tuấn Anh

TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: