Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Phát huy vai trò cựu chiến binh trong xây dựng Đảng, chính quyền

Thứ Năm, 21/09/2017

Những năm qua, phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh thường xuyên chăm lo giáo dục tư tưởng cho hội viên, kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Xác định nhiệm vụ tuyên truyền, vận động CCB tích cực, chủ động tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong quá trình hoạt động công tác hội, thời gian qua, các cấp Hội CCB thường xuyên chăm lo, giáo dục, quán triệt sâu sắc, đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho toàn thể cán bộ, hội viên.

Hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” và thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóaXII) "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

Qua đó, cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có quan điểm, lập trường, tư tưởng kiên định, một lòng trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; luôn gương mẫu chấp hành cũng như tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng công thần, bè phái cục bộ, quan liêu, tham nhũng, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân.

Phát huy vai trò gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, các cấp Hội CCB tích cực tham gia ý kiến đóng góp vào các dự thảo nghị quyết của cấp ủy Đảng, chính quyền về các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Trong Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, cán bộ, hội viên Hội CCB đã có 6.000 ý kiến tham gia vào các văn kiện, dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Đảng các cấp; có 4.100 CCB được bầu vào cấp ủy các cấp.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, các cán bộ, hội viên trong Hội CCB tích cực tham gia nghiên cứu Luật Bầu cử, tham gia hiệp thương nhân sự, BCĐ bầu cử, tổ bầu cử; gương mẫu vận động người thân và nhân dân nơi mình cư trú thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân đi bỏ phiếu đầy đủ, đúng thời gian quy định. Đã có hàng nghìn CCB được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND các cấp. Đây là lực lượng nòng cốt của các cấp CCB trực tiếp góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Các cấp hội thường xuyên vận động hội viên CCB tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, củng cố, tăng cường sự đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Kết quả, có hàng trăm hội viên CCB tham gia vào các tổ hòa giải cơ sở, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong hòa giải các mâu thuẫn trong nhân dân, nhất là những vấn đề bức xúc trong việc giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai, khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Cùng với đó, hội viên CCB các cấp tích cực tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, huấn luyện dân quân tự vệ, xây dựng lực lượng dự bị động viên; tham gia diễn tập khu vực phòng thủ, tìm kiếm cứu nạn; xây dựng thế trận lòng dân gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hội chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể chủ động phòng, chống các tệ nạn xã hội, tham gia tố giác tội phạm; thường xuyên gần gũi cảm hóa, giáo dục giúp đỡ các đối tượng lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng, từ đó góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Hiện nay, các cấp Hội CCB đã thành lập, duy trì hoạt động gần 4.100 mô hình "1+2", "1+3" (một CCB tuyên truyền, vận động 2 đến 3 hộ gia đình); 218 mô hình "Đoạn đường an toàn giao thông" với chiều dài 300km.

Cùng với đó, các cấp Hội CCB phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức nói chuyện, giáo dục cho hàng nghìn đoàn viên, thanh thiếu niên với nhiều nội dung phong phú về truyền thống yêu nước, góp phần củng cố, nâng cao nhận thức, lý tưởng, lẽ sống, vươn lên lập thân, lập nghiệp.

Hưởng ứng phong trào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới", các cấp Hội CCB làm tốt công tác tuyên truyền hội viên và nhân dân hiến kế, hiến đất, góp tiền, góp công xây dựng NTM. Kết quả, hội viên CCB trong toàn tỉnh đã hiến trên 185.200 m2 đất, đóng góp trên 40 nghìn ngày công, ủng hộ trên 20 tỷ đồng xây dựng NTM.

Thu NhànTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: