Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

Thứ Sáu, 28/08/2015

Trong những năm qua, Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh luôn cố gắng phấn đấu là đơn vị dẫn đầu trong các phong trào thi đua của khối, của ngành, của địa phương và nhiều năm được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh công nhận là Đảng bộ TSVM và TSVM tiêu biểu. Có được kết quả đó là do Đảng bộ luôn quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, toàn diện các nội dung công tác xây dựng Đảng, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong giai đoạn tới, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh sẽ phấn đấu thực hiện tốt những giải pháp chủ yếu sau:

Một là: Đảng ủy sẽ tiếp tục tăng cường quán triệt nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, UBKT Đảng ủy và cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về vai trò, vị trí, ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình mới.

Hai là: Chỉ đạo xây dựng quy chế hoạt động, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, đồng thời hàng năm phải xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức kiểm tra, giám sát có trọng tâm, sát với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

Ba là: Chú trọng kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm theo Kế hoạch 63-KH/ĐUK ngày 2-6-2015 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. Chỉ đạo xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát gắn với thực tế đơn vị, chủ động nắm bắt thông tin để kiểm tra nhằm đạt được các chỉ tiêu về kiểm tra đảng viên, tổ chức Đảng có vi phạm, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, từ đó mới phát huy tốt năng lực và uy tín lãnh đạo đối với cán bộ, đảng viên.

Bốn là: Coi trọng tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; trong đó đặc biệt coi trọng tính gương mẫu, tính liêm khiết của người lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đoàn thể, mà trước hết là các đồng chí cấp ủy viên; kiên quyết kiểm tra làm rõ những hành vi, đối tượng tham nhũng; đồng thời, tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn công tác kiểm tra Đảng với sự giám sát, kiểm tra của các tổ chức quần chúng để chủ động phòng ngừa, hạn chế những sai phạm và loại trừ những hành vi vụ lợi của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; kiên quyết xử lý và chỉ đạo xử lý nghiêm minh các trường hợp đảng viên, tổ chức Đảng vi phạm.

Năm là: Tiếp tục quan tâm kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra để đảm bảo số lượng và chất lượng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Đảm bảo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững nguyên tắc, Điều lệ Đảng nắm chắc đường lối đổi mới của Đảng trên các lĩnh vực, linh hoạt, nhạy bén đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ là yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Thúy Hường (lược ghi)


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: