Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Tăng cường công tác giám sát, chủ động nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên

Thứ Tư, 08/07/2015

Trong 6 tháng đầu năm 2015, UBKT Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh thực hiện nghiêm quy chế làm việc đề ra, đảm bảo sự phối hợp giữa UBKT với các Ban đảng của Đảng uỷ, các cơ quan chức năng như Ban thanh tra nhân dân, chính quyền và các đoàn thể quần chúng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ cũng như UBKT Đảng uỷ thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung theo chương trình công tác năm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ khối đề ra, đảm bảo có hiệu quả định hướng phục vụ Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ khối tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Các cấp ủy trong Đảng bộ khối kiểm tra 25 đảng viên trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; kiểm tra 15 tổ chức đảng cấp dưới trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan theo quy định số 98 của Ban Bí thư. UBKT Đảng uỷ Khối và UBKT Đảng uỷ cơ sở tiến hành kiểm tra việc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm công tác kiểm tra, giám sát của 39 tổ chức đảng cấp dưới. Kết quả kiểm tra cho thấy, các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra thực hiện tương đối tốt các nội dung được kiểm tra, giúp cấp uỷ, tổ chức đảng đánh giá đúng tình hình việc chấp hành các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp cho tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra nhận rõ ưu điểm, khuyết điểm, góp phần quản lý giáo dục đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

UBKT Đảng uỷ Khối và UBKT Đảng uỷ cơ sở chủ động thực hiện giám sát thường xuyên: Tiến hành giám sát 322 đảng viên và 59 tổ chức đảng. Qua giám sát kịp thời nắm bắt được tình hình thực hiện Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tâm tư nguyện vọng của đảng viên, từ đó có biện pháp giúp cơ sở giải quyết những khó khăn vướng mắc do kiêm nhiệm công tác đảng; kịp thời nhắc nhở, đôn đốc, cảnh báo, ngăn ngừa vi phạm có thể xảy ra; giúp đảng viên và tổ chức đảng thực hiện đúng các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. UBKT Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức giám sát việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đối với 41 đảng viên; giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của cấp uỷ cấp trên và cấp mình; việc thực hiện nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao đối với 5 tổ chức Đảng. Đảng viên được giám sát đều là cấp uỷ viên các cấp (35 đảng uỷ viên, 6 chi uỷ viên). Qua giám sát cho thấy, các đảng viên được giám sát đều có tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chấp hành tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao; luôn có ý thức đi đầu gương mẫu trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các tổ chức đảng đã tập trung lãnh, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các nội dung được giám sát, trong quá trình tổ chức thực hiện chủ động lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch sát với nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, những tháng cuối năm 2015, UBKT Đảng ủy khối CCQ tỉnh tăng cường công tác giám sát, chủ động nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên; kịp thời phát hiện, kiểm tra và kết luận tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết dứt điểm các vụ việc, hiện tượng phức tạp nảy sinh trước Đại hội. Thẩm tra kỹ tiêu chuẩn đại biểu dự đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh; căn cứ vào các tiêu chuẩn đại biểu dự đại hội, chủ động phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm về tư cách đại biểu hoặc vi phạm về nguyên tắc, thủ tục bầu cử để kịp thời thẩm tra, xem xét, kết luận.

Bạch DươngTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: