Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Thứ Sáu, 29/05/2015

Cách đây hơn 3 năm, Nghị quyết TW4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được ban hành. Nghị quyết đã chỉ rõ: “Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã có bước trưởng thành và tiến bộ về nhiều mặt. Đa số cán bộ, đảng viên có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân tin tưởng” đồng thời cũng chỉ rõ những yếu kém, bất cập trong công tác cán bộ.

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới, một trong ba vấn đề cấp bách được nêu trong Nghị quyết mà Đảng ta yêu cầu phải tập trung cao độ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đó chính là: Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI, cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Căn cứ vào những nhiệm vụ cần làm ngay mà Ban Thường vụ Thành ủy chỉ ra sau kiểm điểm, các cấp ủy Đảng chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp cụ thể và đạt kết quả quan trọng. Đặc biệt, công tác tổ chức, cán bộ được triển khai tương đối đồng bộ từ khâu quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, nhận xét đánh giá cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ. Thành ủy chỉ đạo thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp; thực hiện quy trình điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử cho cán bộ đúng quy trình, quy định; thực hiện công tác nhận xét, đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quản lý.

Điều này được thể hiện ngay từ việc xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm. Ban Thường vụ Thành ủy kịp thời cụ thể hóa, xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ và tiêu chí chức danh cán bộ, để công tác đánh giá cán bộ sát thực hơn. Tăng cường việc phối hợp nắm bắt thông tin về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác của cán bộ nói chung, cán bộ diện Thành ủy quản lý nói riêng, làm cơ sở cho việc nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Gắn công tác quy hoạch cán bộ của thành phố với quy hoạch cán bộ lãnh đạo chủ chốt các xã, phường và công tác luân chuyển cán bộ trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. Định kỳ rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, để đảm bảo phương châm "động" trong quy hoạch, tạo động lực cho cán bộ rèn luyện, phấn đấu, khắc phục tình trạng bị động, hẫng hụt trong công tác cán bộ. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm đảm bảo tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ; triển khai thực hiện tốt nghị quyết chuyên đề về cán bộ nữ, đảm bảo tính kế thừa , phát triển. Thực hiện việc phân công, bố trí cán bộ chủ chốt các xã, phường không phải là người địa phương. Xây dựng và thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ diện Thành ủy quản lý, trong đó xác định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn, đối tượng và thời gian luân chuyển; lựa chọn địa bàn, lĩnh vực công tác phù hợp với năng lực, sở trường và nhu cầu đào tạo; thường xuyên theo dõi, tạo điều kiện thử thách, bồi dưỡng giúp đỡ cán bộ luân chuyển để phát huy hiệu quả công tác luân chuyển. Chỉ đạo đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp nâng cao chất lượng theo hướng chuyên sâu, rèn luyện về kỹ năng quản lý, phương pháp làm việc, kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh, phù hợp với thực tiễn của địa phương, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Nghiên cứu xây dựng đề án thu hút, tuyển dụng, bố trí sinh viên tốt nghiệp các trường đại học chính quy về làm việc tại các xã, phường, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở. Tổ chức thí điểm việc thi tuyển vào một số vị trí cán bộ lãnh đạo, quản lý. Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động xây dựng kế hoạch hàng năm để kiểm tra toàn diện các mặt công tác cán bộ từ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng, nhận xét đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt và luân chuyển cán bộ.

Thực hiện giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn thành phố; Quy định tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý; Quy định bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử... Các quy định nêu trên, đặc biệt là các quy định về tiêu chí đánh giá cán bộ thành phố ban hành làm căn cứ để tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý hoặc trước khi bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng khi kết thúc nhiệm kỳ.

Công tác quy hoạch cán bộ của thành phố đảm bảo các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chung; đảm bảo về số lượng cơ cấu đội ngũ cán bộ, tính liên tục, kế thừa và phát triển. Trong quá trình thực hiện quy hoạch cán bộ của thành phố và cơ sở đều kết hợp chặt chẽ với việc đánh giá đúng cán bộ; quy hoạch cán bộ cán bộ không khép kín mà thực hiên công khai dân chủ, lấy ý kiến giới thiệu rộng rãi, lấy phiếu tín nhiệm của cán bộ, công chức về nguồn quy hoạch. Ban thường vụ cấp ủy các cấp đã xem xét toàn diện, coi trọng đảm bảo tiêu chuẩn chức danh cán bộ, sự kế thừa giữa 3 độ tuổi, quan tâm cơ cấu cán bộ trẻ và cán bộ nữ, những nhân tố mới có triển vọng, mỗi chức danh quy hoạch có từ 2 – 3 cán bộ. Ban Thường vụ Thành ủy tập trung bố trí, sắp xếp cán bộ cho khoa học, hợp lý, khắc phục tình trạng hẫng hụt cán bộ cho từng phòng, ban, ngành và đơn vị trên địa bàn thành phố. Chú trọng công tác luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ trẻ để đào tạo, rèn luyện kiến thức, kinh nghiệm thực tế cho cán bộ. Kết quả, trong nhiệm kỳ 2010- 2015, luân chuyển 33 đồng chí; điều động, bổ nhiệm 96 đồng chí; bổ nhiệm lại 20 đồng chí; chỉ định bổ sung 69 đồng chí cấp ủy viên cơ sở...

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bước đầu đã gắn liền với công tác quy hoạch cán bộ. Căn cứ vào quy hoạch cán bộ, tiêu chuẩn chức danh và yêu cầu nhiệm vụ công tác, Ban Thường vụ Thành uỷ cử nhiều cán bộ đi đào tạo và dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn do các ngành của trung ương và tỉnh mở; chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng công tác Đảng, công tác chính quyền, công tác đoàn thể; phối hợp với trường Chính trị tỉnh mở lớp trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên của thành phố, góp phần nâng cao trình độ chung của đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Giai đoạn 2010- 2015, đã cử 38 đồng chí học lớp cao cấp lý luận chính trị; 160 đồng chí học lớp trung cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng công tác Đảng, đoàn thể cho 35 đồng chí.

Chính sách cán bộ được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Thành ủy thẩm định hồ sơ và đề nghị cấp trên công nhận cán bộ lão thành cách mạng cho 6 đồng chí; cán bộ tiền khởi nghĩa cho 19 đồng chí; đề nghị tỉnh nâng ngạch, chuyển ngạch cho 12 đồng chí; giải quyết chế độ nghỉ hưu cho 4 đồng chí. Thành ủy ban hành văn bản quy định cụ thể về công tác thi đua, khen thưởng nhằm động viên cán bộ, công chức trong cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chế độ điều dưỡng tập trung, điều dưỡng tại nhà đảm bảo đúng đối tượng, theo quy định, không để xảy ra tình trạng có cán bộ được hưởng chế độ liên tục, có cán bộ phải chờ. Hàng năm, cán bộ ngoài việc được khám chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế còn có chế độ khám sức khỏe định kỳ, thường xuyên theo yêu cầu.

Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) sẽ là tiền đề, động lực để đội ngũ cán bộ của thành phố quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trong mục tiêu phát triển thành phố Vĩnh Yên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, có đề ra, xây dựng thành phố Vĩnh Yên cơ bản đạt tiêu chí là đô thị loại I vào trước năm 2020, hướng đến thành phố thông minh; bảo đảm Vĩnh Yên là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, có vai trò thúc đẩy kinh tế- xã hội của tỉnh và khu vực phát triển. Để đạt được điều đó, yếu tố nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng. Chính vì vậy, giải pháp được Thành ủy chỉ đạo tập trung thực hiện trong thời gian tới, đó là: Nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các vi phạm; xem xét, sàng lọc đội ngũ cán bộ qua kiểm điểm, kiên quyết thay thế những cán bộ lãnh đạo năng lực yếu, có biểu hiện suy thoái phẩm chất đạo đức, lối sống, sai phạm; quan tâm việc đào tạo chuyên sâu theo chức danh quy hoạch và các lĩnh vực chuyên ngành...

Bạch DươngTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: