Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên bước tiến mới sau một nhiệm kỳ Đại hội

Thứ Sáu, 29/05/2015

Đại hội Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2010 – 2015 được tổ chức vào tháng 7 năm 2010 (Khi đó Vĩnh Yên còn là đô thị loại III). Đến tháng 10 năm 2014, thành phố Vĩnh Yên trở thành đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Sau một nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của kinh tế thế giới và khu vực, diễn biến thất thường của thời tiết, thiên tai, dịch bệnh… đã tác động không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tuy nhiên được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy – HĐND – UBND Tỉnh, sự giúp đỡ phối hợp hiệu quả của các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh, đặc biệt là sự thống nhất, đồng thuận cao trong tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên. Đảng bộ thành phố đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế - Xã hội, An ninh – Quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị.

Một góc KCN Khai Quang (Vĩnh Yên). Ảnh Khánh Linh

Với quan điểm, phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng, là động lực của sự phát triển. Trong 5 năm qua, Đảng bộ thành phố luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Làm tốt nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đi đôi với tăng cường, củng cố quốc phòng – an ninh. Đặc biệt là từ sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Ngay sau kiểm điểm Ban Thường vụ Thành ủy đã đề ra 9 nhiệm vụ và giải pháp cần làm ngay nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, nghiêm túc quyết tâm khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế. Để lãnh đạo Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Trước mắt là thực hiện tốt Chỉ thị số 11 của BTV Tỉnh ủy “Về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu, bia trong ngày làm việc, không hút thuốc lá nơi công sở”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đô thị, đất đai, xây dựng, kiên quyết không để phát sinh mới, hoặc tái vi phạm về trật tự đô thị, lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng trái phép; Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội đồng thời với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI), thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng…

Phát huy truyền thống anh hùng, kế thừa những thành tựu đạt được trên chặng đường xây dựng, phát triển và hội nhập, Đảng bộ và nhân dân thành phố Vĩnh Yên đã đoàn kết, đồng lòng, chủ động, sáng tạo vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX đề ra. Kinh tế thành phố phát triển tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, phù hợp với định hướng phát triển của đô thị trung tâm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 17,8%/năm, tăng 0,6% so với mục tiêu Đại hội đề ra. Cơ cấu kinh tế đến năm 2015, tỷ trọng ngành Dịch vụ - Thương mại chiếm 55,7%; Công nghiệp – Xây dựng chiếm 43,1%; Nông nghiệp chiếm 1,2% (MTĐH đề ra tương ứng là: 53,9%; 44,9%; 1,2%). Giá trị gia tăng bình quân đầu người năm 2015 đạt 4.619 USD, tăng 269 USD so với mục tiêu Đại hội đề ra. Hằng năm thu, chi ngân sách trên địa bàn đạt cao, đáp ứng nhu cầu chi ngân sách thành phố và các xã, phường. Tổng thu ngân sách tăng từ 1.005 tỷ đồng năm 2010 lên 2.459 tỷ đồng năm 2015, nhịp độ tăng thu bình quân đạt 19,6%/năm (MTĐH: 18 - 20%). Chi ngân sách toàn thành phố tăng từ 461 tỷ đồng năm 2010 lên 1.120 tỷ đồng năm 2015, nhịp độ tăng bình quân đạt 19,4%/năm (MTĐH: 18 – 20%) từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố. Công tác quy hoạch, xây dựng phát triển và quản lý đô thị được chú trọng, triển khai có hiệu quả. Hệ thống đường giao thông, điện chiếu sáng, công viên, vườn hoa, cây xanh… tiếp tục được đầu tư, nâng cấp đưa vào sử dụng. Đặc biệt là hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được quan tâm, đầu tư xây dựng, diện mạo khu vực nông thôn đang từng bước được thay đổi theo hướng hiện đại, văn minh, năm 2014 thành phố đã hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Văn hóa – xã hội, tiếp tục được phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện nâng cao. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo có bước phát triển toàn diện cả về quy mô, hoại hình, số lượng trường lớp, chất lượng dạy và học. Cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ dạy và học được đầu tư xây dựng theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Chất lượng giáo dục và đào tạo hằng năm được nâng lên. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân có nhiều tiến bộ.Các Chương trình quốc gia về y tế được thực hiện tốt.Cơ sở vật chất, trang thiết bị đầu tư cho y tế được tăng cường đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin tiếp tục phát triển, nâng cao đời sống tinh thần và chất lượng cuộc sống cho nhân dân, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ. Trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện Chỉ thị số 11 của BTV Tỉnh ủy được các cấp, các ngành triển khai sâu rộng đạt hiệu quả, làm chuyển biến và nâng cao rõ rệt về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đến cuối năm 2014 toàn thành phố có 95% gia đình, 85% làng (thôn, khu phố), 95% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa. Các chính sách xã hội được quan tâm, chú trọng, trung bình mỗi năm thành phố giải quyết việc làm mới cho trên 1.500 lao động (MTĐH: 1.200), trong đó lao động qua đào tạo chiếm 60% (MTĐH: 60%). Công tác giảm nghèo được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,38% năm 2011 xuống còn 1,43% năm 2015 (MTĐH: dưới 2%). Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, gia đình liệt sỹ, các đối tượng xã hội được đảm bảo, kịp thời, đúng chế độ.

Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo và ổn định tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Đảng bộ đã tập trung xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân. Chính quyền các cấp đảm bảo thường xuyên được củng cố, năng lực quản lý, điều hành tiếp tục được nâng lên. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có nhiều đổi mới, tiến bộ theo hướng sát dân, sát cơ sở, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ.

Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng thường xuyên được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; chất lượng các tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX đề ra. Đảng bộ quán triệt sâu sắc và luôn vận dụng sáng tạo các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn, phát huy trí tuệ tập thể, chủ động đề ra nhiều Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Kết luận… để lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ và các lĩnh vực công tác về phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh - quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị. Trong nhiệm kỳ qua, tỷ lệ chi, đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh bình quân trên 85%(MTĐH: 85%), không có chi, đảng bộ yếu kém; đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 85%, đảng viên vi phạm tư cách giảm từ 0,3% năm 2010 xuống còn 0,19% năm 2014. Bình quân mỗi năm kết nạp mới cho trên 150 đảng viên (MTĐH: 150).

Ghi nhận những thành quả đó, thành phố Vĩnh Yên đã được Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) lựa chọn là một trong những địa điểm thực hiện Dự án “Thành phố xanh: Tương lai đô thị bền vững tại Đông Nam Á”; ngày 23-10-2014 Thủ tướng chính phủ ký Quyết định số 1909/QĐ-TTg, công nhận thành phố Vĩnh Yên là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Có được bước tiến vượt bậc đó là nhờ Đảng bộ và nhân dân thành phố đã nắm vững lợi thế và thời cơ mới, vượt qua nhiều khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đảng bộ và nhân dân thành phố đã đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX đề ra.

Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, thời cơ nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức.Với chủ đề “Đoàn kết, trí tuệ, đổi mới. Phấn đấu đến năm 2020, Vĩnh Yên cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I, hướng tới đô thị xanh”, Đảng bộ và nhân dân thành phố Vĩnh Yên tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, ổn định và bền vững, đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh về chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Dự kiến mức tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm của thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2015 – 2020 đạt 16 - 17%/năm, Dịch vụ đạt 19 - 20%/năm, Công nghiệp – Xây dựng đạt 13 – 14%, Nông nghiệp đạt 2 – 2,5%/năm. Trong đó phát triển ngành dịch vụ trở thành ngành kinh tế chủ yếu của thành phố, Đây được xem là ngành kinh tế mũi nhọn, bởi Vĩnh Yên có nhiều tiềm năng để xây dựng và khai thác các quần thể dịch vụ, du lịch. Bên cạnh đó, cần khai thác có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng đô thị.Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, tích cực bảo vệ môi trường.Quan tâm phát triển văn hóa, giáo dục – đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực. Đi đôi với tăng trưởng kinh tế, phát triển đô thị là giải quyết tốt nhất các vấn đề xã hội, đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội để phát triển bền vững. Không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Củng cố quốc phòng, an ninh và giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư phát triển. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để tập trung lãnh đạo phát triển thành phố; Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trọng tâm là chỉ đạo hành động “làm theo”. Hằng năm số đảng viên được kết nạp bình quân trên 180 đồng chí.Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trên 90%.Tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trên 95%. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế để phát triển. Phấn đấu đến năm 2020, Vĩnh Yên cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I, tạo tiền đề để thành phố phát triển theo hướng đô thị xanh, phát triển bền vững và là đô thị lõi của thành phố Vĩnh Phúc vào những năm 20 của thế kỷ XXI.

Đại hội Đảng bộ Thành phố Vĩnh Yên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển mạnh mẽ, vượt bậc, toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh - quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị. Đưa Vĩnh Yên phát triển lên một tầm cao mới trở thành một thành phố phồn vinh, hiện đại có nền kinh tế phát triển theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững, xứng đáng là trung tâm của thành phố Vĩnh Phúc trong tương lai./.

Trần Ngọc Oanh

Tỉnh ủy viên – Bí Thư Thành ủy Vĩnh Yên
TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: