Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Đảng bộ xã Trung Mỹ chú trọng công tác phát triển Đảng

Thứ Ba, 14/04/2015

Xây dựng đội ngũ đảng viên nói chung và chăm lo công tác phát triển đảng viên mới nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM. Từ nhận thức trên, những năm qua, Đảng bộ xã Trung Mỹ (Bình Xuyên) luôn quan tâm công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Qua đó, từng bước tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí: Trần Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy Bình Xuyên, bám sát Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trung Mỹ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên của các Chi bộ, phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ. Do vậy, công tác phát triển đảng viên mới ở Đảng bộ xã thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Để làm tốt công tác phát triển Đảng, hàng năm, BCH Đảng ủy xã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên, đặc biệt là đối với lực lượng đoàn viên thanh niên; giao nhiệm vụ cho các tổ chức đoàn thể tập trung nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của đoàn viên, hội viên để kịp thời phát hiện những quần chúng ưu tú, tạo điều kiện để họ phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Nhớ lại những năm trước đây, Đảng bộ xã luôn gặp khó khăn trong công tác phát triển đảng viên. Nguyên nhân do thanh niên trẻ đi học và đi làm xa tại các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Bình Xuyên và các vùng lân cận nên không có nguồn để bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng, một số đoàn viên, thanh niên ở lại địa phương nhưng lại không có nhu cầu vào Đảng. Trước những khó khăn trên, Đảng ủy xã xác định: Bên cạnh việc duy trì và phát triển nguồn đảng viên mới dựa vào lực lượng đoàn viên, thanh niên, cần bổ sung, mở rộng nguồn phát triển Đảng từ các hội đoàn thể khác như: Hội LHPN, Hội CCB, Hội Nông dân; chú trọng đẩy mạnh công tác phát triển Đảng tại các thôn dân cư... Hàng năm, trên cơ sở xác định nhiệm vụ, Đảng ủy xã thường xuyên quan tâm, theo dõi sát sao các hoạt động của các đoàn thể, chỉ đạo tổ chức các phong trào hoạt động, thi đua phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đồng thời, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng ưu tú, giáo dục, nâng cao nhận thức của quần chúng về vị trí, vai trò của Đảng. Qua đó, phát hiện những cá nhân ưu tú để bồi dưỡng, giáo dục, giới thiệu cho Đảng.

Đảng ủy xã luôn xác định: Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên là công việc đầu tiên phải thực hiện. Nguồn phát triển đảng viên chủ yếu là những hạt nhân quần chúng ưu tú từ các tổ chức quần chúng như: Đoàn Thanh niên, Hội LHPN, Hội CCB, Hội nông dân... Ngay từ đầu nhiệm kỳ và hàng năm, Đảng ủy xã đều xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo cho các chi bộ xây dựng kế hoạch cụ thể về tạo nguồn kết nạp đảng viên cho từng giai đoạn cụ thể (một năm và cả nhiệm kỳ); chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội, đặc biệt là Đoàn Thanh niên chủ động giáo dục, lựa chọn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho các chi bộ. Trên cơ sở chỉ tiêu phát triển đảng do Đảng ủy xã giao hàng năm, các Chi bộ tiến hành phân loại quần chúng, xét đưa những quần chúng ưu tú vào danh sách học các lớp cảm tình Đảng, giao nhiệm vụ cho các cảm tình Đảng để thử thách và có Nghị quyết phân công đảng viên chính thức giúp đỡ các cảm tình đảng phấn đấu vào Đảng. Tại các buổi sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, đảng viên được phân công theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú có nhận xét, báo cáo trước chi bộ, những mặt mạnh, mặt yếu của quần chúng để chi bộ đưa ra nhận xét đánh giá, góp ý.

Trên cơ sở nhận xét đánh giá của các chi bộ, BTV, BCH Đảng bộ xã chỉ đạo cho các chi bộ, các tổ chức đoàn thể, chính trị xây dựng kế hoạch chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ quần chúng ưu tú, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để đủ điều kiện xem xét, công nhận cảm tình Đảng, chú ý đội ngũ trẻ có bản lĩnh, có trí thức và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu mới, không chạy theo hình thức, không chạy theo số lượng, chú trọng chất lượng và từ khâu tạo nguồn đến công tác đào tạo bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Xác định Đoàn thanh niên, các tổ chức chính trị xã hội là những tổ chức tham gia tích cực trong việc giới thiệu cán bộ, đoàn viên ưu tú. Các chi bộ đã chỉ đạo các hội đoàn thể chủ động chăm lo, bồi dưỡng giúp đỡ tạo điều kiện cán bộ, họi viên phấn đấu, rèn luyện để đủ điều kiện đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức lý luận chính trị cho đảng viên mới và các quần chúng cảm tình Đảng được Đảng ủy xã triển khai thường xuyên, kịp thời; đảng viên mới kết nạp được Đảng bộ giới thiệu về sinh hoạt với cấp uỷ nơi cư trú và công tác quản lý, giám sát, kiểm tra đối với đảng viên ở nơi cư trú được tiến hành thường xuyên, từ đó làm cho mỗi đảng viên luôn nêu cao tính gương mẫu, đầu tàu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, làm gương cho quần chúng noi theo. Việc theo dõi xét chuyển đảng viên dự bị lên chính thức được thực hiện kịp thời, đúng qui định Điều lệ Đảng, không có trường hợp nào để quá thời gian quy định.

Kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong toàn Đảng bộ xã Trung Mỹ đã cử trên 100 quần chúng ưu tú đi học các lớp cảm tình Đảng. Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ đã kết nạp được 63 đảng viên mới, trung bình hàng năm kết nạp được 12 đảng viên mới. So với Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ đã hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra. Sau khi kết nạp Đảng, các chi bộ đã kịp thời cử đảng viên mới tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới do Đảng bộ hyện Bình Xuyên triệu tập và thực hiện công tác chuyển Đảng chính thức và phát thẻ đảng viên mới đúng kỳ hạn cho tất cả các đảng viên dự bị. Với những kết quả tích cực đã đạt được trong thời gian qua, Đảng bộ xã Trung Mỹ luôn được đánh giá là Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển Đảng do cấp trên giao; đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, trở thành lực lượng nòng cốt, tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước. Nhiều năm liền, Đảng bộ được công nhân là đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng ủy xã Trung Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể củng cố xây dựng tổ chức Đảng TSVM trên cơ sở thực hiện mục tiêu xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, phấn đấu mỗi chi bộ kết nạp được từ 1 đến 2 đảng viên/năm, đảm bảo chất lượng tốt. Trong đó, chú trọng phát triển đảng viên nữ và đảng viên là người dân tộc Sán Dìu; nâng cao công tác đào tạo cán bộ dự nguồn, quan tâm bồi dưỡng cán bộ bảo đảm phù hợp với tình hình nhiệm vụ...Đồng thời, đưa ra những giải pháp phát triển đảng viên mới để có thêm nhiều quần chúng ưu tú được bồi dưỡng đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Ngô Tuấn Anh


TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: