Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay
Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 từ chi bộ cơ sở

Phát huy vai trò của chi bộ trong công tác bồi dưỡng, giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ là một trong những giải pháp mà Đảng bộ xã Như Thụy, huyện Sông Lô tích cực triển khai nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII).

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Đảo lãnh, chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên nắm chắc các nội dung nghị quyết, từ đó đề ra các giải pháp để củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đảng viên.


Những năm qua, phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh thường xuyên chăm lo giáo dục tư tưởng cho hội viên, kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Những năm qua, với vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dânMTTQ các cấp trên địa bàn đã cùng các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dânvận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh.

Với đặc thù: 100% cấp ủy cơ sở hoạt động kiêm nhiệm, có trình độ đại học và trung cấp chính trị trở lên; trên 95% Bí thư là Thủ trưởng cơ quan, trong đó, nhiều đồng chí là Tỉnh ủy viên; 100% cơ quan của tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng ủy Khối là cấp tỉnh, nên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh có điều kiện tiếp cận và nắm bắt kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nội dung phòng, chống tham nhũng, lãng phí được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên. 

Những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Sông Lô làm tốt vai trò trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức và động viên nhân dân tích cực tham gia vào các hoạt động xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chi bộ Cục Thống kê đã nghiêm túc kiểm điểm theo đúng tinh thần Nghị quyết và Hướng dẫn của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và của Tổng cục Thống kê.

Trong những năm qua, Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh luôn cố gắng phấn đấu là đơn vị dẫn đầu trong các phong trào thi đua của khối, của ngành, của địa phương và nhiều năm được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh công nhận là Đảng bộ TSVM và TSVM tiêu biểu.

Đảng bộ Prime Group là tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp tư nhân và đến ngày 10/4/2013, là tổ chức Đảng trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có trên 180 đảng viên, sinh hoạt tại 10 chi bộ trực thuộc đóng trên địa bàn 6 tỉnh trong cả nước.

Đảng bộ xã Vân Hội, huyện Tam Dương có 10 chi bộ, trong đó có 5 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ cơ quan, 1 chi bộ quân sự, với 190 đảng viên. Đảng bộ xác định rõ, muốn hoàn thành nhiệm vụ chính trị, trước hết phải có sự đoàn kết, nhất trí cao trong Đảng bộ.