Thông tin quảng cáo

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo: Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 08/12÷13/12/2021

Thứ Sáu, 03/12/2021

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng một số đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời gian như sau:

1. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Bình Xuyên:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thời gian

bắt đầu

 

Thời gian

kết thúc

 

Ngày

 

1

 

TBA Sơn Bỉ

 

7:00

 

11:30

 

08/12

 

Tháo chuyển dây nguồn xuống hòm công tơ từ ĐZ cũ sang ĐZ mới, thu hồi ĐZ cũ

 

2

 

TBA Lưu Quang 2

 

13:30

 

16:30

 

08/12

 

Tháo chuyển dây nguồn xuống hòm công tơ từ ĐZ cũ sang ĐZ mới, thu hồi ĐZ cũ

 

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Lập Thạch:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thời gian

bắt đầu

 

Thời gian

kết thúc

 

Ngày

 

1

 

TBA Khu Len

 

8:00

 

9:15

 

08/12

 

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa và lấy mẫu dầu định kỳ

 

2

 

TBA Gò Dài

 

9:00

 

10:30

 

08/12

 

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa và lấy mẫu dầu định kỳ

 

3

 

TBA Lòng Thuyền

 

13:30

 

15:00

 

08/12

 

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa và lấy mẫu dầu định kỳ

 

4

 

TBA Hải Lựu

 

15:00

 

16:15

 

08/12

 

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa và lấy mẫu dầu định kỳ

 

5

 

TBA Tân Lập

 

16:00

 

17:30

 

08/12

 

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa và lấy mẫu dầu định kỳ

 

6

 

TBA Đồng Xuân

 

7:00

 

8:30

 

10/12

 

Thi công đấu nối đường dây 400V xây dựng mới vào lộ B

 

7

 

TBA Xuân Hòa 3

 

6:30

 

8:00

 

09/12

 

Thi công đấu nối đường dây 400V xây dựng mới vào lộ A

 

8

 

TBA Xuân Hòa 1

 

8:30

 

10:00

 

10/12

 

Thi công đấu nối đường dây 400V xây dựng mới vào lộ B

 

9

 

TBA Đồng Quyền 2

 

10:00

 

11:30

 

10/12

 

Thi công đấu nối đường dây 400V xây dựng mới vào lộ 2

 

10

 

TBA Vân Trục 6

 

13:00

 

14:30

 

10/12

 

Thi công đấu nối đường dây 400V xây dựng mới vào lộ 2

 

11

 

TBA Xuân Hòa 7

 

14:30

 

16:30

 

10/12

 

Thi công đấu nối đường dây 400V xây dựng mới lô D vào tủ

 

12

 

TBA Phương Khoan 3

 

6:00

 

7:30

 

12/12

 

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa và lấy mẫu dầu định kỳ

 

13

 

TBA An Khang

 

8:00

 

9:30

 

12/12

 

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa và lấy mẫu dầu định kỳ

 

14

 

TBA UB Yên Thạch

 

10:00

 

11:30

 

12/12

 

Thay hạt hút ẩm bị biến màu, quấn lại cáp đầu cực bị vỡ cách điện, VSCN TBA

 

15

 

TBAYên Thạch 2

 

11:15

 

12:45

 

12/12

 

Thay đầu cốt phía dưới CSV, thay hạt hút ẩm bị biến màu ,VSCN

 

16

 

TBA Tam Sơn 2

 

8:30

 

9:45

 

12/12

 

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa và lấy mẫu dầu định kỳ

 

17

 

TBA Bình Sơn Thượng

 

10:00

 

11:15

 

12/12

 

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa và lấy mẫu dầu định kỳ

 

18

 

TBA Phương Khoan 1

 

10:00

 

11:15

 

12/12

 

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa và lấy mẫu dầu định kỳ

 

19

 

TBA Phương Khoan 4

 

10:00

 

11:15

 

12/12

 

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa và lấy mẫu dầu định kỳ

 

20

 

TBA Chiến Thắng

 

11:00

 

12:30

 

12/12

 

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa và lấy mẫu dầu định kỳ

 

21

 

TBA Phương Khoan 2

 

11:00

 

12:30

 

12/12

 

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa và lấy mẫu dầu định kỳ

 

22

 

TBA Phương Khoan 6

 

11:00

 

12:30

 

13/12

 

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa và lấy mẫu dầu định kỳ

 

23

 

TBA Cao Phong 7

 

6:00

 

7:15

 

13/12

 

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa và lấy mẫu dầu định kỳ

 

24

 

TBA Khoái Thọ 2

 

6:00

 

7:30

 

13/12

 

Thay hạt hút ẩm bị biến màu, bổ xung dầu MBA, VSCN

 

25

 

TBA Đồng Vạy

 

7:00

 

8:30

 

13/12

 

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa và lấy mẫu dầu định kỳ

 

26

 

TBA Đồng Vạy 2

 

13:00

 

14:15

 

13/12

 

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa và lấy mẫu dầu định kỳ

 

27

 

TBA Khoái Trung

 

14:00

 

15:15

 

13/12

 

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa và lấy mẫu dầu định kỳ

 

28

 

TBA Nam Giáp

 

15:00

 

16:15

 

13/12

 

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa và lấy mẫu dầu định kỳ

 

29

 

TBA Khoái Thọ

 

15:00

 

16:30

 

13/12

 

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa và lấy mẫu dầu định kỳ

 

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Vĩnh Tường:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thời gian

bắt đầu

 

Thời gian

kết thúc

 

Ngày

 

1

 

TBA Tân Cương 1

 

7:00

 

17:30

 

08/12

 

Lắp xà, phụ kiện, căng dây lấy độ võng dây dẫn

 

2

 

TBA Tân Cương 3

 

7:00

 

12:30

 

08/12

 

Lắp xà, phụ kiện, căng dây lấy độ võng dây dẫn

 

4. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Vĩnh Yên:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thời gian

bắt đầu

 

Thời gian

kết thúc

 

Ngày

 

1

 

TBA Ngã tư Tam Dương

 

7:40

 

12:00

 

10/12

 

Thực hiện thay dây bị nứt vỡ từ cột (2.3.4.5).1 đến (3.4).2, thay khóa néo vỡ 4.5, 4.6 và đấu nối vào TBA

 

2

 

TBA Vinh Thịnh 4

 

13:30

 

17:00

 

10/12

 

Thực hiện thay dây bị nứt vỡ từ cột 3.10 đến 3.11

 

5. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Yên Lạc:

 

TT

 

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

 

THỜI GIAN DỰ KIẾN

 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

Thời gian

bắt đầu

 

Thời gian

kết thúc

 

Ngày

 

1

 

TBA Vĩnh đoài 1

 

8:00

 

10:00

 

09/12

 

Thay khóa hãm dây vỡ hỏng

 

2

 

TBA thôn Yên lạc 2

 

9:30

 

11:00

 

09/12

 

Thay khóa hãm dây vỡ hỏng

 

3

 

TBA Hùng Vỹ 2

 

13:30

 

15:30

 

09/12

 

Thay khóa hãm dây vỡ hỏng

 

4

 

TBA Hùng Vỹ 3

 

15:00

 

16:30

 

09/12

 

Thay khóa hãm dây vỡ hỏng

 

5

 

TBA Phương Nha 1

 

9:30

 

11:00

 

09/12

 

Thay khóa hãm dây vỡ hỏng

 

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện.

 

                                                                                              

         Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc                                

            Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng

 

 

 TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: