Thời Sự

Đơn giản hóa, hiện đại hóa mọi quy trình, thủ tục hành chính

Thứ Năm, 18/08/2022

Tăng cường kiểm soát, đơn giản hóa, hiện đại hóa, công khai, minh bạch trình tự, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC)… là những giải pháp đã được Vĩnh Phúc quyết liệt triển khai nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. Những nỗ lực trên của tỉnh được các tổ chức, công dân, doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao.

Cán bộ bộ phận "một cửa" thành phố Vĩnh Yên hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, thủ tục hành chính. Ảnh: Dương Chung

Theo báo cáo đánh giá kết quả Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2021, Vĩnh Phúc được 42,81 điểm, đứng thứ 23 trong cả nước, thuộc nhóm có điểm số trung bình cao. Đáng chú ý, trong 8 chỉ số nội dung của PAPI, Vĩnh Phúc có chỉ số TTHC công ở cấp tỉnh đạt 7,77 điểm, đứng thứ 1/63 tỉnh, thành.

Có được kết quả trên là nhờ tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về kiểm soát TTHC; đảm bảo các TTHC theo thẩm quyền được sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tế.

Hằng năm, UBND tỉnh ban hành kế hoạch; danh mục TTHC cần rà soát, đánh giá, đơn giản hóa và giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện triển khai thực hiện.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị, địa phương thường xuyên, định kỳ đánh giá các TTHC thuộc thẩm quyền để kịp thời phát hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định, TTHC không thật sự cần thiết, không hợp lý, gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân.

Trọng tâm là rà soát các quy định, TTHC có số lượng thực hiện lớn và liên quan trực tiếp tới đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp. Ưu tiên lựa chọn rà soát các TTHC hoặc quy định liên quan có phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập trong quá trình giải quyết thực tế, các TTHC có quy định về yêu cầu thành phần hồ sơ chưa tạo điều kiện thuận lợi cho người thực hiện, yêu cầu về thời hạn giải quyết còn kéo dài so với thực tế.

Với việc rà soát, đánh giá TTHC, các cơ quan, đơn vị của tỉnh đã thực hiện rút ngắn từ 20-53% thời hạn giải quyết của hơn 800 TTHC có thời hạn giải quyết trên 10 ngày.

Thực hiện Kế hoạch số 322 của UBND tỉnh về "Rà soát, đơn giản hóa TTHC trên địa bàn tỉnh năm 2022", hiện nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh đang thực hiện thống kê, ra soát đối với 1.050 TTHC.

Tất cả các TTHC của tỉnh sau khi ban hành đều được niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời, đảm bảo đúng quy trình. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký 25 quyết định công bố 408 TTHC, trong đó có 324 TTHC cấp tỉnh; 69 TTHC cấp huyện và 15 TTHC cấp xã.

Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng kiện toàn hệ thống “một cửa” các cấp và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC trên địa bàn toàn tỉnh.

Chỉ đạo tăng cường thực hiện quy chế văn hóa công vụ về giao tiếp, ứng xử trong giải quyết TTHC; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức (CB-CC-VC) trong quá trình giải quyết TTHC cho người dân; quy định rõ trách nhiệm xin lỗi, giải trình của các cơ quan, đơn vị và cá nhân khi giải quyết TTHC sai sót, quá hạn.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, bộ phận “một cửa” các cấp trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận gần 180.000 lượt hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn tại cấp tỉnh đạt 98,7%, cấp huyện và cấp xã đạt 98,6%

Phần mềm giải quyết TTHC của tỉnh không ngừng được nâng cấp, hoàn thiện theo hướng tối ưu, tiện ích cho tổ chức, công dân khai thác, sử dụng. Hiện nay, phần mềm giải quyết TTHC của tỉnh đã đảm bảo yêu cầu về hợp nhất Cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử của tỉnh, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, kết nối liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh với 9 hệ thống phần mềm quản lý khác; đáp ứng yêu cầu triển khai và cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện lên mức độ 4; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và chất lượng giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân.

Đồng thời, hoàn thành việc nâng cấp chức năng kết nối, đồng bộ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia mới về TTHC với Cổng dịch vụ công của tỉnh để đăng tải công khai 1.792 TTHC.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Nhiều sáng kiến, giải pháp đã được triển khai nhằm công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC như ứng dụng phần mềm Zalo trong việc tra cứu, thông báo tình trạng giải quyết và kết quả giải quyết hồ sơ TTHC của người dân, doanh nghiệp;

Thanh toán trực tuyến qua Cổng dịch vụ quốc gia bằng hình thức quét mã QR; kết nối liên thông giữa phần mềm giải quyết TTHC và phần mềm chuyển phát nhanh (EMS) để thực hiện tiếp nhận và đăng ký dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết hồ sơ, TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; cung cấp hệ thống chatbot trả lời tự động các câu hỏi, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về TTHC trên nền tảng Zalo, Facebook và Cổng dịch vụ công tỉnh…

Để phát huy những kết quả đạt được trong công tác cải cách TTHC, giữ vững vị trí top đầu về chỉ số TTHC công cấp tỉnh, góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội, Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện công tác rà soát TTHC để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đơn giản hóa.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC, mở rộng cung cấp dịch vụ công mức độ 3,4 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động của bộ phận một cửa các cấp và cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC.

Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn cho CB-CC-VC nhằm nâng cao khả năng giao tiếp, ứng xử trong thực thi công vụ, đặc biệt là CB-CC-VC trực tiếp thực hiện các giao dịch hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Chú trọng công tác thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà của CB-CC-VC trong thực thi công vụ…

Lê MơTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: