Thời Sự

Thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng cơ quan vững mạnh, đơn vị văn hóa

Chủ Nhật, 14/08/2022

Trong những năm qua, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt Nghị định số 04 của Chính phủ về “Thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”. Qua đó, phát huy được quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), người lao động; tăng cường đoàn kết nội bộ; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan vững mạnh, đơn vị văn hóa.

Cán bộ, công chức bộ phận "một cửa" phường Trưng Nhị, thành phố Phúc Yên giải quyết TTHC cho người dân nhanh gọn, đúng quy định. Ảnh: Trường Khanh

Để thực hiện hiệu quả QCDC trong cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị định số 04 của Chính phủ, các quy định của tỉnh về thực hiện QCDC đến toàn thể CBCCVC, người lao động.

Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện QCDC; công khai, minh bạch các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị.

Một trong những đơn vị điển hình trong thực hiện tốt QCDC là Sở VH-TT&DL. Hằng năm, Sở VH-TT&DL đều tổ chức hội nghị CBCCVC để lắng nghe những ý kiến đóng góp của CBCCVC về các biện pháp thực hiện kế hoạch công tác, cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cán bộ trong cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc công khai quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý sử dụng kinh phí và tài sản công, công tác tuyển dụng, đào đạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, xét nâng bậc, ngạch lương, giải quyết chế độ, chính sách trong ngành… để CBCCVC được biết, được bàn, được kiểm tra, giám sát.

Từ đầu năm 2022 đến nay, đã có 820/820 công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị CBCCVC. Qua hội nghị, CBCCVC đã được bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất những giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động.

100% cơ quan hành chính nhà nước đã xây dựng và ban hành quy chế làm việc; quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế xét thi đua, khen thưởng; quy chế văn hóa công sở…

Đồng thời công khai, minh bạch các nội dung về tuyển dụng, nâng lương, nâng ngạch, đề bạt, bổ nhiệm, đánh giá phân loại, khen thưởng, kỷ luật, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng… đến CBCCVC.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cơ bản thực hiện tốt trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện QCDC, vì vậy, đã khuyến khích được CBCCVC, người lao động trách nhiệm, ý thức trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, trong sạch, vững mạnh.

Cùng với việc triển khai nghiêm QCDC trong nội bộ, các cơ quan, đơn vị đã tích cực thực hiện cải cách hành chính, bám sát 71 nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch CCHC năm 2022. Từ 15/12/2021 đến 15/6/2022, UBND tỉnh đã ký 25 quyết định công bố 408 TTHC.

Đồng thời, triển khai Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử; hoàn thiện nâng cấp chức năng kết nối, đồng bộ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia mới về TTHC với Cổng dịch vụ công của tỉnh để đăng tải công khai 1.792 TTHC.

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tiếp tục được duy trì. Trong 6 tháng đầu năm 2022, các sở, ban, ngành của tỉnh đã tiếp nhận gần 51.000 hồ sơ, trong đó, đến hạn giải quyết gần 47.000 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 98,7%.

UBND cấp huyện và UBND cấp xã tiếp nhận hơn 128.000 hồ sơ, trong đó đến hạn giải quyết gần 127.000 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 98,6%. Có 18 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và 6 đơn vị cấp huyện phát sinh hồ sơ trực tuyến, với tổng số hơn 1.000 hồ sơ.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của CBCCVC và công dân được các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện nghiêm túc. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh tổ chức tiếp hơn 1.900 lượt người; tiếp nhận và xử lý 509 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Trong đó, đã giải quyết xong 384 vụ việc, đạt tỷ lệ 75,4%.

Những kết quả đạt được từ việc thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đã tạo nên không khí dân chủ, cởi mở.

Tăng cường đoàn kết nội bộ, nâng cao vai trò làm chủ, phát huy tính năng động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của CBCCVC trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, kỹ năng, nghiệp vụ trong giải quyết công việc với nhân dân và doanh nghiệp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, vững mạnh.

Thanh Huyền

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: