Thời Sự

Đập tan âm mưu phi chính trị hóa quân đội

Thứ Năm, 02/06/2022

Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước luôn thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, muốn xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Chúng đã đánh tráo khái niệm rằng: Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; vì thế, quân đội chỉ cần trung thành, bảo vệ lợi ích của nhân dân, không cần đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây là luận điệu đặc biệt nguy hiểm, phản khoa học cả về lý luận và thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam nhưng lại dễ làm cho một bộ phận người dân lầm tưởng các quan điểm đó là phù hợp, cần thiết.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh tích cực rèn luyện, học hỏi để nâng cao nhận thức trước những âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội. Ảnh: Trường Khanh

Để thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, các thế lực thù địch đã lợi dụng internet, mạng xã hội để lôi kéo, tuyên truyền, kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tách vai trò của quân đội và các lực lượng vũ trang (LLVT) ra khỏi Đảng.

Chúng lợi dụng các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương hoặc những vụ việc liên quan đến quân đội để xuyên tạc, bóp méo thông tin hoặc tự bịa đặt thông tin mang tính chia rẽ, phản động.

Điển hình như gần đây, qua công tác nắm tình hình dư luận, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện ý kiến với mục tiêu “phi chính trị hóa” quân đội, có tính chất lôi kéo, phản động như: Nên “dân sự hóa hoạt động quân sự” để hạn chế hao tốn nguồn lực đầu tư cho quốc phòng và huy động được sức dân trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của quân đội; “giải tán” bớt lực lượng quân đội để tập trung đầu tư cho phát triển kinh tế; không cần quá bận tâm đến bảo vệ Tổ quốc trong xu thế hội nhập toàn cầu, các nước sẽ tự biết tôn trọng chủ quyền, độc lập; việc chống dịch ở Việt Nam là "quân sự hóa hoạt động dân sự"...

Đảng ta lãnh đạo quân đội trong thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, giảm nghèo bền vững… Do vậy, trước âm mưu thâm độc của kẻ thù thì mỗi cán bộ, chiến sĩ, đảng viên và nhân dân cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác.

Để đấu tranh có hiệu quả với âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, các cấp ủy trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ.

Các cấp ủy trong Đảng bộ Quân sự tỉnh đã đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05 kết hợp với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng LLVT tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, làm nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ và âm mưu của các thế lực thù địch.

Các đơn vị LLVT tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn, âm mưu của thế lực thù địch. Cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc và hoàn chỉnh thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp với thế trận an ninh nhân dân.

Các hoạt động quân sự quốc phòng địa phương và chương trình an sinh xã hội mà LLVT tỉnh triển khai đã góp phần quan trọng củng cố tình đoàn kết, gắn bó giữa quân và dân trên địa bàn tỉnh.

Nổi bật như các chương trình: Tham gia phòng chống thiên tai, dịch bệnh; giúp dân giảm nghèo bền vững; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; xây dựng nhà tình nghĩa; chăm sóc sức khỏe nhân dân; chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… Trong đó, tất cả các nhiệm vụ và chương trình hoạt động đều đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng ủy Quân sự tỉnh, Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp.

Bình DuyênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: