Thời Sự

Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện

Thứ Năm, 23/12/2021

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND huyện Tam Đảo được bầu đủ số lượng với 35 đại biểu. Tiếp nối thành công của HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện khóa III tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức, hiệu quả trong điều hành chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kết thúc năm 2021, KT-XH của huyện tiếp tục phát triển, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện từng bước được nâng cao.

Thường trực HĐND thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo thảo luận, triển khai chương trình, kế hoạch giám sát chuyên đề.Ảnh: Trường Khanh

Kỳ họp là hoạt động chính, quan trọng trong hoạt động của HĐND, vì vậy, công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp được HĐND huyện quan tâm. Sau cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, HĐND huyện Tam Đảo tổ chức được 6 kỳ họp.

Trong đó, kỳ họp thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền huyện trong suốt cả nhiệm kỳ. Tại kỳ họp, HĐND huyện đã tiến hành bầu các chức danh của HĐND huyện, các chức danh của UBND huyện và Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước các kỳ họp HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện đã chủ trì phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ huyện, các Ban HĐND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan thống nhất dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp. Đồng thời, chủ động phân công các Ban HĐND huyện tiến hành thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo lĩnh vực chuyên môn.

Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện thể hiện rõ quan điểm, những vấn đề nhất trí, chưa nhất trí, những nội dung chưa rõ yêu cầu các cơ quan giải trình, nhằm giúp đại biểu HĐND huyện có thêm căn cứ để thảo luận và quyết định tại kỳ họp…

Dưới sự điều hành của chủ tọa, các kỳ họp của HĐND huyện đảm bảo dân chủ, linh hoạt. Trong các kỳ họp đã phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu HĐND trong thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng của huyện.

Các kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất được tổ chức chủ yếu để giải quyết những vấn đề mang tính cấp thiết về kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch Covid-19...

Trong năm, HĐND huyện đã ban hành, thông qua gần 20 nghị quyết. Các nghị quyết, nội dung thông qua của HĐND huyện đảm bảo về trình tự, thủ tục, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể phù hợp với thực tế của huyện, như: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 và phân bổ nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh năm 2021; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 huyện Tam Đảo; Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 huyện Tam Đảo; thông qua Đồ án quy hoạch chung đô thị Tam Đảo đến năm 2040….

Trong hoạt động giám sát, trên cơ sở chương trình giám sát của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện tham gia cùng Ủy ban MTTQ huyện giám sát về công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn; tiến hành giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa III; chỉ đạo các Ban của HĐND huyện xây dựng kế hoạch, thành lập các đoàn và tổ chức giám sát theo kế hoạch.

Qua các cuộc giám sát, Thường trực HĐND huyện nhận thấy trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng như những khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai nhiệm vụ, từ đó, đưa ra những kiến nghị nhằm tăng cường trách nhiệm của các cơ quan liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giám sát việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại tố cáo của công dân được Thường trực HĐND huyện duy trì thường xuyên và thực hiện nghiêm túc.

Trong năm 2021, Thường trực HĐND huyện đã nhận được 7 đơn phản ánh, kiến nghị của công dân, đã chuyển đơn đến UBND huyện xem xét giải quyết, trả lời công dân theo quy định.

Đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc các Tổ đại biểu HĐND huyện tham gia tiếp công dân cùng với lãnh đạo UBND các xã, thị trấn vào các ngày tiếp công dân định kỳ của UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2022, Thường trực HĐND huyện xác định tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp HĐND, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND; đổi mới hoạt động thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Tổ chức thành công các phiên họp của Thường trực HĐND, kỳ họp HĐND huyện trong năm 2022.

Chủ động phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ huyện, các Ban HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri. Trong đó, chỉ đạo nâng cao chất lượng giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri tại các buổi tiếp xúc, công tác tổng hợp, phân loại kiến nghị của cử tri sau mỗi cuộc tiếp xúc cử tri.

Đổi mới về nội dung, phương thức giám sát và lựa chọn nội dung, đối tượng giám sát phù hợp; nâng cao chất lượng chất vấn, giải trình giữa 2 kỳ họp tại phiên họp Thường trực HĐND huyện; chú trọng công tác giám sát việc thực hiện kết luận của Thường trực HĐND huyện, các chính sách pháp luật của Nhà nước, các vấn đề được xã hội quan tâm.

Hoàng NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: