Thời Sự

Triển khai 100% dịch vụ công đủ điều kiện trực tuyến mức độ 4

Thứ Tư, 15/12/2021

Triển khai Nghị quyết số 17 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 -2020, định hướng đến 2025; cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh lên trực tuyến mức độ 4 năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 299 về triển khai 100% dịch vụ công đủ điều kiện trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc.

Kế hoạch đề ra mục tiêu chính là tiếp tục rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình, thủ tục hành chính (TTHC) làm cơ sở xây dựng dịch vụ công trực tuyến; trong đó, không đưa vào xây dựng mới các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các TTHC từ năm 2018 đến nay.

Cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh trong năm 2021; triển khai hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 tại các sở, ngành, địa phương để nâng cao hiệu quả hoạt động công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở TT&TT, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường rà soát, triển khai thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện lên mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh trong năm 2021.

Cập nhật khi có sự thay đổi, điều chỉnh về TTHC, cung cấp đầy đủ các biểu mẫu, thành phần hồ sơ trong quy trình điện tử giải quyết hồ sơ TTHC; hoàn thiện việc xây dựng, ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong xử lý hồ sơ TTHC.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, DN, các cơ quan, đơn vị sử dụng hiệu quả hệ thống phần mềm một cửa, dịch vụ công trực tuyến của tỉnh nhằm nâng cao số lượng hồ sơ xử lý trực tuyến; đảm bảo hệ thống phần mềm một cửa, dịch vụ công trực tuyến của tỉnh vận hành thông suốt, đáp ứng các yêu cầu về chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định.

Hoàng SơnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: