Thời Sự

Quyết tâm đổi mới hoạt động HĐND, tiếp tục phát huy vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng; xứng đáng với niềm tin của nhân dân

Thứ Sáu, 30/07/2021

Nhiệm kỳ 2016- 2021, HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của HĐND. Thường trực, các Ban, các tổ và đại biểu HĐND tỉnh đã nêu cao trách nhiệm, năng động, sáng tạo, đổi mới nội dung và cách thức hoạt động. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh được nâng lên rõ rệt. HĐND tỉnh đã xem xét, quyết định nhiều chủ trương, biện pháp trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển KT- XH… Với quyết tâm đổi mới hoạt động và nâng cao chất lượng giám sát của HĐND các cấp, HĐND Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục phát huy cao nhất vai trò đại diện, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân trong tỉnh.

6 tháng đầu năm 2021, thời điểm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XVI và HĐND tỉnh khóa XVII, chuẩn bị và tổ chức cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức; nhất là đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống KT- XH, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp của UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động cải tiến, đổi mới cách thức, nội dung hoạt động, phù hợp với thực tiễn, được cử tri và nhân dân ghi nhận.

Để nâng cao trách nhiệm của đại biểu, phát huy dân chủ trong mọi hoạt động, ngay trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động đổi mới phương thức với những nội dung thiết thực, đảm bảo phù hợp với tình hình.

Đặc biệt, thường xuyên giữ được mối liên hệ với đại biểu, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan giữa các kỳ họp. Triển khai kịp thời các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thành các Nghị quyết của HĐND đảm bảo đúng pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, được nhân dân đồng thuận thực hiện.

6 tháng đầu năm 2021, HĐND tỉnh đã tổ chức được 4 kỳ họp; ban hành 29 nghị quyết trên các lĩnh vực, góp phần phòng chống dịch bệnh, ổn định ANTT, thúc đẩy KT- XH của tỉnh phát triển và bầu ra các chức danh của HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026.

Trước kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri, kịp thời chuyển đến UBND tỉnh giải quyết; đồng thời, chỉ đạo các Tổ đại biểu HĐND tỉnh họp để thảo luận những nội dung trình kỳ họp.

Thực hiện chương trình giám sát năm 2021, 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 6 cuộc giám sát chuyên đề về: Công tác bầu cử ĐBQH khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn các huyện, thành phố: Vĩnh Tường, Tam Dương, Bình Xuyên và thành phố Phúc Yên.

Giám sát tình hình triển khai, thực hiện các biện pháp quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 đối với UBND các huyện, thành phố: Bình Xuyên, Yên Lạc, Tam Đảo, Phúc Yên; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Giám sát việc thực hiện kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021; giám sát quá trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sử dụng đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh theo theo Luật Đất đai; giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước, sau kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Công tác tiếp công dân, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại tố cáo của công dân được Thường trực HĐND tỉnh duy trì thường xuyên và thực hiện nghiêm túc. 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận 39 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; chuyển 14 đơn thư đủ điều kiện đến các các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo luật định; 25 đơn thư còn lại trùng lặp, không đủ điều kiện giải quyết.

Công tác đôn đốc trả lời đơn thư kiến nghị, khiếu nại tố cáo của công dân luôn được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm, thực hiện tốt.

Thường trực HĐND tỉnh cũng đã xem xét, cho ý kiến vào 58 văn bản do UBND tỉnh trình liên quan đến các nội dung phát sinh thuộc thẩm quyền để kịp thời giải quyết các nhiệm vụ phát triển KT- XH của tỉnh.

Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện các nội dung giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định; các nội dung Thường trực HĐND tỉnh trả lời UBND tỉnh đúng tiến độ, thời gian và yêu cầu của từng nội dung công việc.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Thường trực HĐND 6 tháng đầu năm 2021 còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế: Một số hoạt động chưa được tổ chức theo kế hoạch, phải điều chỉnh để phù hợp với thực tế; việc tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân; việc thực hiện quyền giám sát của Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh chưa thực hiện tốt; công tác phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ với UBND, các cơ quan liên quan ở một số nội dung chưa hiệu quả...

Với quyết tâm đổi mới hoạt động của HĐND, cùng với chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung của kỳ họp thứ 2 (kỳ họp giữa năm 2021) HĐND tỉnh, việc nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, chất vấn, hội thảo được Thường trực HĐND tỉnh chú trọng.

Trong đó, tập trung giám sát chuyên đề về những nội dung nổi cộm, liên quan đến lợi ích của nhân dân và được nhân dân quan tâm như: Thực hiện chính sách, pháp luật về cấp Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất đối với cá nhân, hộ gia đình; quản lý rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng; quản lý trật tự đô thị.

Đồng thời, chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp cuối năm 2021, nhằm đánh giá thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ KT- XH, thu, chi ngân sách; kiểm điểm hoạt động của các cơ quan Nhà nước về thực hiện Hiến pháp, pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và các nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua.

Đặc biệt, tăng cường vai trò các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh trong hoạt động giám sát. Giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, tiếp công dân; hoạt động tiếp xúc cử tri; đẩy mạnh phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các cơ quan liên quan và các Ban HĐND trong hoạt động HĐND.

Gắn trách nhiệm của từng thành viên Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, trên cơ sở phân công rõ nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi thành viên theo lĩnh vực, ngành phụ trách; từ đó tạo sự chuyển biến về chất lượng hoạt động HĐND, nâng cao vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Anh TúTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: