Thời Sự

Tham gia góp ý “Các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng”

Thứ Ba, 10/11/2020

Nhân dân ta rất phấn khởi được tham gia góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII .

Tôi thấy rằng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng lần này được nghiên cứu và thể hiện đầy đủ nguyện vọng chính đáng của toàn Đảng, toàn dân.

Các dự thảo văn kiện vừa có tính khoa học, vừa có tính kế thừa, tiếp thu được những tinh hoa của nhiệm kỳ trước, vừa có những điểm mới sáng tạo, độc đáo, phù hợp với thực tế và xu thế thời đại, vừa thể hiện được ý chí, khát vọng của toàn Đảng, toàn dân.

Tôi hoàn toàn đồng tình với các tiêu đề, bố cục, nội dung cơ bản của từng văn kiện, đặc biệt là: “Chủ đề Đại hội” và “Các quan điểm chỉ đạo” đã nêu ra trong “Dự thảo Báo cáo chính trị”.

Tôi xin tham gia góp ý, bổ sung chỉnh sửa như sau:

Phần II. Tầm nhìn và phương hướng phát triển

Mục 3: Mục tiêu phát triển, trang 28 (Báo cáo chính trị…)

Mục tiêu cụ thể:

Tôi nhất trí với phương án 1 và xin được bổ sung như sau:

Đến năm 2025 là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, thu nhập trung bình cao (như dự thảo).

Bổ sung và chỉnh sửa: “Đến năm 2030 là nước đang phát triển, cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, thuộc nhóm trên của các nước có thu nhập trung bình cao”.

Bổ sung và chỉnh sửa: "Đến năm 2045, nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại, nước phát triển có thu nhập cao”.

Phần VII. Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa sức mạnh con người Việt Nam

- Cần bổ sung chỉnh sửa dòng 13 như sau:

Thay câu “Tăng cường công tác giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội cho thanh niên” bằng câu: “Tăng cường công tác giáo dục, đặc biệt là thế hệ trẻ, tình yêu gia đình, tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào, tự trọng dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân với mình, với gia đình, với xã hội, sống vì mọi người, sống để cống hiến”.

Nguyễn Đức Tẩm

(Xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc)


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: