Đưa nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Hải Lựu xây dựng Đảng vững mạnh từ chi bộ cơ sở

Thứ Tư, 03/08/2022

Thực hiện Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, Đảng bộ xã Hải Lựu (Sông Lô) đã chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chi bộ cơ sở, nhất là các chi bộ nông thôn. Đây được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây Đảng, nhằm phát huy năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

Nhờ mở rộng, đa dạng hóa các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ đã đem lại thu nhập khá cho người dân thôn Hòa Bình, xã Hải Lựu (Sông Lô). Ảnh: Trường Khanh

 

Đảng bộ xã Hải Lựu hiện có 378 đảng viên, sinh hoạt ở 15 chi bộ trực thuộc, trong đó, có 10 chi bộ thôn dân cư. Để nâng cao vai trò lãnh đạo và chất lượng hoạt động của các chi bộ nông thôn, BTV Đảng ủy xã lãnh đạo các cấp ủy chi bộ chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Trọng tâm là đổi mới quy trình ban hành nghị quyết, xây dựng cơ chế phối hợp giữa chi bộ và các tổ chức đoàn thể ở thôn dân cư; phát huy dân chủ trong Đảng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, chất lượng. BTV Đảng ủy xã phân công các đồng chí trong BTV Đảng ủy, các đồng chí Đảng ủy viên trực tiếp phụ trách các chi bộ nông thôn, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng như những vấn đề phát sinh tại cơ sở. Từ đó, kịp thời chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Được đánh giá là chi bộ điển hình trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM, những năm qua, Chi bộ thôn Hòa Bình luôn phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước.

Chi ủy chi bộ luôn chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy tốt phương châm tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên trước cấp ủy và toàn chi bộ.

Đồng thời, luôn khẳng định được vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Phát huy tính dân chủ trong công tác tự phê bình và phê bình, từ đó, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng TSVM.

Để từng bước nâng cao đời sống nhân dân, chi bộ đã lãnh đạo chính quyền thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế trên cơ sở duy trì và mở rộng các vùng chuyên canh sản xuất cây hàng hóa; chú trọng phát triển các mô hình chăn nuôi.

Duy trì, phát triển làng nghề khai thác và chế tác đá thủ công mỹ nghệ, đá xây dựng truyền thống kết hợp với mở rộng, đa dạng hóa các ngành nghề TTCN, thương mại dịch vụ; quan tâm, định hướng tạo việc làm cho người lao động trong độ tuổi...

Nhờ đó, đời sống của người dân trong thôn từng bước được cải thiện; thu nhập bình quân đầu người hiện đạt trên 60 triệu đồng/năm; toàn thôn có trên 40% số hộ có mức sống khá, giàu; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,5%...

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hải Lựu Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: Để tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chi, Đảng bộ TSVM, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, BTV Đảng ủy xã tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của BCH Đảng bộ, BTV Đảng ủy và các chi ủy chi bộ; tăng cường chỉ đạo các cấp ủy cơ sở thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy sức mạnh tập thể, đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm...

Ngô Tuấn AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: