Đưa nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống

Chuyển biến trong công tác phổ biến pháp luật từ một nghị quyết

Thứ Năm, 07/07/2022

Sau hơn 1 năm triển khai Nghị quyết số 13 của HĐND tỉnh về một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 (Nghị quyết số 13), công tác PBGDPL đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Nhận thức pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên, góp phần phòng ngừa sai phạm, tiêu cực, tăng cường pháp chế, phục vụ phát triển kinh tế, ổn định chính trị, quốc phòng an ninh.

Hội Phụ nữ phường Tích Sơn (Vĩnh Yên) tuyên truyền hội viên tích cực tìm hiểu pháp luật và phòng, chống tệ nạn xã hội. Ảnh: Dương Hà

Xác định tuyên truyền PBGDPL là "cầu nối" đưa pháp luật vào đời sống, HĐND tỉnh luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để ban hành các nghị quyết về công tác PBGDPL.

Tỉnh bố trí kinh phí để triển khai các hoạt động PBGDPL hằng năm. Đối với giai đoạn 2021 - 2025 kinh phí cấp cho công tác PBGDPL mỗi năm ước tính là 14 tỷ đồng.

Để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 13, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp rà soát, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL nhằm phát huy vai trò tham mưu, tư vấn trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các biện pháp, mục tiêu nghị quyết đề ra.

Đồng thời, thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 13 để triển khai toàn diện đến các ngành, các cấp; ký kết hợp đồng phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể triển khai công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

Các ngành, các cấp xác định rõ công tác PBGDPL là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã tích cực vào cuộc nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết 13 đề ra được thực hiện đúng yêu cầu. Hình thức PBGDPL được thực hiện đa dạng, phong phú, linh hoạt, vừa đáp ứng yêu cầu cấp bách công tác phòng, chống dịch, chuyển đổi số; vừa bám sát thực tiễn đơn vị, địa phương.

Trong năm 2021, các cấp, các ngành mở được gần 300 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân ở cơ sở, cho trên 40.000 lượt người tham dự.

Ngoài ra, các ngành, địa phương còn tổ chức các lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại những điểm nóng vi phạm pháp luật liên quan đến xử lý vi phạm hành chính, tôn giáo, nghĩa vụ quân sự, đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng tại các huyện Bình Xuyên, Tam Đảo, Lập Thạch.

Nội dung PBGDPL đã bám sát tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương. Trong đó, tập trung tuyên truyền PBGDPL đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ trọng tâm, các dự án trọng điểm của tỉnh, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, các điểm nóng về vi phạm pháp luật và các vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận.

Cùng với việc bố trí kinh phí, tỉnh quan tâm lựa chọn các cán bộ có nhiệt huyết, trách nhiệm cao để làm công tác PBGDPL, nhất là việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân tìm hiểu và chấp hành quy định pháp luật.

Đến nay, toàn tỉnh đã có gần 300 báo cáo viên pháp luật, hơn 2.500 tuyên truyền viên pháp luật, trên 6.000 hòa giải viên cơ sở. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ pháp chế các sở, ngành được tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật thường xuyên, đảm bảo tính chuyên nghiệp, cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu công tác PBGDPL.

Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 13 của HĐND tỉnh, công tác PBGDPL đã đạt nhiều kết quả. Nhận thức pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh được nâng lên, góp phần phòng ngừa sai phạm, tiêu cực, nâng cao tinh thần đấu tranh trấn áp tội phạm, ý thức chấp hành nghiêm pháp luật.

Quần chúng nhân dân mạnh dạn tố giác tội phạm, phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13 trong những năm tiếp theo, HĐND các cấp tăng cường giám sát chuyên đề về việc thực thi pháp luật và nghị quyết của HĐND tỉnh về PBGDPL trên địa bàn.

Nâng cao năng lực của các chủ thể làm công tác PBGDPL, thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng của đội ngũ làm công tác này.

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tập trung đa dạng hóa và đổi mới cách thức, nội dung PBGDPL bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, cộng đồng dân cư, tạo điều kiện cho người dân, nhất là người dân nông thôn, người dân tộc thiểu số và một số đối tượng đặc thù thuận lợi trong việc tiếp cận, tìm hiểu pháp luật.

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả công tác PBGDPL…

Thu NhànTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: