Pháp luật » Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Đảng bộ Sở Tài chính chủ động ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực
Thứ Sáu, 08/10/2021   trong mục Pháp luật

Là cơ quan thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và nguồn thu khác của ngân sách nhà nước… nên công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), 

Phúc Yên tăng cường đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhiều khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải kiên trì, liên tục, Thành ủy, UBND thành phố Phúc Yên đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý, chấn chỉnh vi phạm.


Bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng

Việc bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực luôn được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc.

Vĩnh Tường đồng bộ giải pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) cần có sự vào cuộc, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, các cấp ủy, chính quyền huyện Vĩnh Tường thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đấu tranh, ngăn ngừa các hành vi tham nhũng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Kiểm soát tài sản, thu nhập - Giải pháp hiệu quả trong phòng ngừa tham nhũng

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (viết tắt là Nghị định 130). 

Ngành Giáo dục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng ngừa tham nhũng, Đảng bộ Sở GDĐT quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), góp phần giảm tỷ lệ quan liêu, nhũng nhiễu và củng cố niềm tin của nhân dân với ngành GDĐT.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng

Ngày 29/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 05 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Đây là “kim chỉ nam” góp phần ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh.

Công an thành phố Phúc Yên với công tác phòng, chống tham nhũng

Để làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, Công an thành phố Phúc Yên đã tăng cường quán triệt, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của ngành về phòng, chống tham nhũng. 

Đảm bảo giải quyết, xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng, chức vụ

Những năm qua, công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng được hệ thống TAND tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Các vụ án tham nhũng, chức vụ đều được TAND 2 cấp giải quyết theo đúng thời hạn quy định của pháp luật; đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp nào xử oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm.

Lực lượng “chủ công” trong phòng, chống tham nhũng

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới. Cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi”.