Pháp luật

Nâng cao chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 28/06/2022

Xác định rõ mục đích của việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng là đưa ra những nhận định đúng, khách quan trong thực hiện công tác PCTN trên thực tế, qua đó, giúp định hướng, điều chỉnh công tác PCTN thời gian tiếp theo sát, đúng và hiệu quả hơn, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, địa phương chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chỉ số đánh giá này.

Các thành viên Tổ công tác đánh giá chỉ số công tác PCTN tỉnh năm 2021 thảo luận, nghiên cứu hồ sơ, báo cáo công tác đánh giá PCTN. Ảnh Dương Hà

Theo Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2021, phạm vi đánh giá công tác PCTN gồm 4 nội dung, tiêu chí đánh giá: Việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN; thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; phát hiện và xử lý tham nhũng; đánh giá việc thu hồi tài sản tham nhũng.

Việc đánh giá phải đảm bảo khách quan, toàn diện, trung thực, công khai, minh bạch và được thực hiện qua 2 bước: UBND tỉnh tự tiến hành đánh giá, chấm điểm và Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ xem xét, rà soát, đánh giá lại và chấm điểm.

Báo cáo tổng kết công tác đánh giá PCTN giai đoạn 2016 - 2019 cho thấy, chỉ số công tác lãnh đạo, chỉ đạo về PCTN cấp tỉnh luôn đạt số điểm cao, trung bình các năm đạt 18,5/20 điểm; tổng số điểm đánh giá công tác PCTN hằng năm, trung bình đạt hơn 70/100 điểm, được Thanh tra Chính phủ đánh giá thường xuyên nằm trong số 25/63 tỉnh, thành phố trên cả nước thực hiện tốt về công tác PCTN.

Kết quả đánh giá công tác PCTN chính là cơ sở cho các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể hằng năm để tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải pháp PCTN được đầy đủ, rõ ràng về nội dung, tiêu chí, định tính, định lượng, yêu cầu nhiệm vụ cụ thể về PCTN.

Nhờ đó, công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả tích cực. Chất lượng phòng ngừa tham nhũng ngày càng được nâng cao. Công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực được kiểm soát chặt chẽ hơn.

Cải cách hành chính và áp dụng công nghệ trong quản lý được ưu tiên đầu tư, đổi mới. Tình trạng “nhũng nhiễu” gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính được kiềm chế, đẩy lùi, bước đầu tạo được sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Các vụ án, vụ việc tham nhũng được xử lý nghiêm, tăng niềm tin, đồng thuận trong nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Tình hình tham nhũng trên địa bàn tỉnh đã được kiềm chế và kiểm soát. Số vụ việc tham nhũng phát sinh giảm qua từng năm.

Tuy nhiên, công tác PCTN hiện nay ngày càng khó khăn bởi tính chất, mức độ và hành vi tham nhũng ngày càng tinh vi. Công tác tự phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng qua công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh còn ít, số vụ việc tham nhũng được phát hiện chưa nhiều, đa số được phát hiện qua xử lý tin báo tội phạm và đơn tố cáo của công dân. Tỷ lệ thu hồi tài sản, kinh tế do tham nhũng còn thấp, chưa triệt để…

Nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những bất cập, vướng mắc trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 120 chỉ đạo, triển khai tự đánh giá công tác PCTN của tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tiến hành nghiêm túc, đúng tiến độ; đảm bảo tính chính xác, khánh quan, khoa học, đúng mục đích, yêu cầu về nội dung, phạm vi, đối tượng, phương pháp theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Phát huy đầy đủ trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan thuộc UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan trong việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc tổng hợp xây dựng báo cáo đánh giá công tác PCTN.

Từng nội dung đánh giá phải có số liệu, hồ sơ tài liệu minh chứng cụ thể từng chỉ số đánh giá. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt các giải pháp PCTN tại cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm góp phần nâng cao chỉ số PACA INDEX của tỉnh trong thời gian tới.

Đến nay, công tác thu thập thông tin, xây dựng và hoàn thiện báo cáo tự đánh giá công tác PCTN trên địa bàn tỉnh năm 2021 đã hoàn thiện. Trên cơ sở các tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác PCTN năm 2021 do Thanh tra Chính phủ ban hành, UBND tỉnh tự đánh giá, chấm điểm công tác PCTN năm 2021 đạt 84,05/100 điểm.

Thu NhànTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: