Pháp luật

Đảng bộ Sở Tài chính chủ động ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực

Thứ Sáu, 08/10/2021

Là cơ quan thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và nguồn thu khác của ngân sách nhà nước… nên công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tài chính quan tâm, chỉ đạo và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên.

Cán bộ Phòng Thanh tra, Sở Tài chính thường xuyên trao đổi nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn. Ảnh: Phương Loan

Công khai, minh bạch các hoạt động

Hằng năm, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tài chính chỉ đạo phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch công tác PCTN, tiêu cực, trong đó, sở đã đưa những nội dung, giải pháp triển khai cụ thể về PCTN, tiêu cực vào các cuộc giao ban, các hội nghị thường kỳ của cấp ủy và trở thành tiêu chí quan trọng trong đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, tiêu cực được lãnh đạo sở chỉ đạo thực hiện phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm và tình hình cụ thể, gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc trong PCTN, tiêu cực.

Việc công khai, minh bạch danh sách công chức thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập; danh sách tuyển dụng công chức; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ; nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn, nghỉ hưu đối với cán bộ; đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan; tình hình quản lý, sử dụng kinh phí hành chính, kinh phí tiết kiệm; kinh phí mua sắm tài sản, thiết bị; quy chế chi tiêu nội bộ và các quy chế khác của cơ quan được thực hiện nghiêm...

Các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý; dự toán, quyết toán ngân sách của địa phương; công khai báo cáo tài chính các doanh nghiệp nhà nước; kết luận thanh tra; công khai kết quả mua sắm tài sản theo phương thức tập trung trên trang thông tin điện tử của cơ quan đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người dân nắm bắt và khai thác các thông tin phục vụ cho yêu cầu giám sát mọi hoạt động của sở.

Việc kê khai tài sản và kiểm soát thu nhập đối với đảng viên, công chức, viên chức theo tinh thần Chỉ thị số 33 của Bộ Chính trị cũng được sở thực hiện nghiêm túc. Tất cả các trường hợp đều hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định;

100% bản kê khai đều phản ánh đầy đủ, chi tiết những thay đổi về tài sản, thu nhập so với trước đây, được công khai, minh bạch tại các hội nghị và niêm yết tại cơ quan để toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức thuận tiện trong việc theo dõi, giám sát. Vì vậy, không có trường hợp nào phải xác minh, giải trình, xử lý kỷ luật do vi phạm pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập.

Cải cách thể chế về lĩnh vực tài chính, ngân sách

Sở Tài chính thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách thể chế về lĩnh vực tài chính, ngân sách nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý tài chính, ngân sách nhà nước cũng như hoàn thiện các chính sách, chế độ tạo điều kiện cho các đơn vị sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước.

Việc ứng dụng các phần mềm chuyên ngành trong quản lý như: Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc Nhà nước TABMIS; phần mềm dự toán xây dựng cơ bản G8; kế toán hành chính sự nghiệp, ngân sách, quản lý tài sản... nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình giải quyết công việc liên quan đến các tổ chức, cá nhân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, giảm phiền hà đối với các tổ chức, cá nhân đến thực hiện TTHC.

Qua công tác tự kiểm tra trong nội bộ, sở chưa phát hiện có dấu hiệu tham nhũng, sai phạm về kinh tế. Tuy nhiên, công tác PCTN, tiêu cực tại Sở Tài chính vẫn còn một số hạn chế. Việc tự rà soát phát hiện tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ cơ quan, đơn vị chưa thật sự được chú trọng.

Xác định công tác PCTN, tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, Sở Tài chính tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về Luật PCTN, tiêu cực cho cán bộ, công chức, người lao động. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, tiêu cực nhằm phát hiện những hành vi tham nhũng để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật, ngăn chặn các hậu quả do hành vi tham nhũng, tiêu cực gây ra.

Thu NhànTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: