Pháp luật

Vĩnh Tường đồng bộ giải pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 07/09/2021

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) cần có sự vào cuộc, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, các cấp ủy, chính quyền huyện Vĩnh Tường thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đấu tranh, ngăn ngừa các hành vi tham nhũng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tường tham khảo ý kiến của người dân về chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận “một cửa”. Ảnh: Trường Khanh

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Vĩnh Tường luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN.

Trên cơ sở chỉ đạo của Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch về tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng.

UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế phối hợp, công khai, minh bạch thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai các dự án; công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách; minh bạch trong tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (CB, CCVC)…

Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN được huyện quan tâm đẩy mạnh, từ đó tạo hiệu ứng tích cực để sớm đưa các quy định của Luật PCTN đi vào đời sống.

Hiện nay, UBND huyện thực hiện công khai chính sách, pháp luật trên cổng thông tin điện tử, tại trụ sở làm việc các văn bản quy định thuộc các lĩnh vực phải công khai theo quy định.

Yêu cầu các đơn vị, cơ quan, các xã, thị trấn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng điện, điện thoại, nước sinh hoạt, sử dụng tài sản công. Nghiêm túc thực hiện quy tắc ứng xử của CB, CCVC, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp, công tác chuyên môn. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện công khai, minh bạch việc luân chuyển, điều động CB, CCVC.

Nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, huyện tăng cường công tác tiếp công dân, làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường, chủ động phát hiện hành vi tham nhũng, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thực hiện nghiêm minh theo quy định của pháp luật, tăng cường giáo dục, răn đe, phòng ngừa, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh PCTN.

Hằng năm, Huyện ủy, UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, hiệu trưởng các nhà trường thực hiện niêm yết, kê khai minh bạch tài sản, thu nhập của đơn vị để cán bộ, nhân dân giám sát. Năm 2020, có 139 cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn huyện thực hiện kê khai tài sản, thu nhập; 881 người kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, được công khai.

Huyện ủy, UBND huyện giao Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân thực hiện giám sát, phát hiện, đấu tranh đối với những hiện tượng tham nhũng, tiêu cực. Tổ chức, xác minh, có kết luận đối với những đơn tố cáo, coi đây là một kênh thông tin để các cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Huyện kiên quyết không để xảy ra hành vi trù dập đối với những cá nhân, tổ chức tố cáo hành vi tham nhũng, nhất là trong công tác quản lý đất đai, tài chính, tổ chức cán bộ.

Với sự lãnh, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, UBND huyện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, công tác phòng, ngừa tham nhũng trên địa bàn huyện Vĩnh Tường có những bước chuyển biến tích cực. Ý thức phòng, chống tham nhũng của của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên.

Thanh TuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: