Pháp luật

Ngành Giáo dục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Tư, 01/09/2021

Nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng ngừa tham nhũng, Đảng bộ Sở GDĐT quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), góp phần giảm tỷ lệ quan liêu, nhũng nhiễu và củng cố niềm tin của nhân dân với ngành GDĐT.

Cán bộ, giáo viên Trường tiểu học Hương Canh B, huyện Bình Xuyên họp bàn về chuẩn bị các điều kiện dạy và học cho năm học 2021 - 2022.

Minh bạch các hoạt động

Để việc phòng ngừa tham nhũng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả, hằng năm, Sở GDĐT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến 100% cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong toàn ngành thông qua các cuộc họp giao ban chuyên môn, sinh hoạt chi bộ.

Nhằm cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết về phòng chống tham nhũng, Đảng ủy Sở GDĐT chỉ đạo các chi bộ và cơ quan, đơn vị trực thuộc chú trọng thực hiện công khai, minh bạch hoạt động của đơn vị theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Trong đó, các lĩnh vực như tài chính, tiền lương, quy hoạch, kế hoạch, công tác tổ chức cán bộ, mua sắm tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản, việc xây dựng và ban hành các quy chế về công tác thi đua khen thưởng, quy chế nâng lương, chi tiêu nội bộ và các thủ tục hành chính… đều được công bố tại cuộc họp, hội nghị cán bộ công chức cơ quan, thông báo bằng văn bản đến các phòng, ban để cán bộ, CCVC, người lao động trong ngành được biết.

Thực hiện Nghị định số 130 của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, Đảng ủy chỉ đạo xây dựng, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó chi tiết các định mức chi, chế độ, tiêu chuẩn đối với các hoạt động của cơ quan cũng như chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân trong thực thi công vụ, thiết thực phòng ngừa tham nhũng trong nội bộ.

Năm 2020, toàn ngành đã điều động công tác đối với 28 phó hiệu trưởng trường THPT, 14 nhân viên kế toán trường học đảm bảo đúng quy định. Cùng với đó, ngành Giáo dục quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, thanh toán không dùng tiền mặt với các khoản thu, chi; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị… Nhờ vậy, giảm tỷ lệ quan liêu, nhũng nhiễu, góp phần làm trong sạch bộ máy toàn ngành.

Chú trọng công tác thanh, kiểm tra

Bên cạnh phòng ngừa, công tác phát hiện tham nhũng được ngành GDĐT tỉnh triển khai thông qua công tác thanh, kiểm tra, kiểm toán, giám sát và tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

3 năm qua, lực lượng thanh tra sở đã thanh, kiểm tra 29 cuộc, phát hiện một số đơn vị còn tồn tại về thực hiện công tác thu, chi tài chính và kịp thời chấn chỉnh, khắc phục đúng quy định.

Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa tham nhũng, các nội dung liên quan tới đầu tư xây dựng cơ bản, thu chi tài chính, xây dựng dự án trường chất lượng cao, mua sắm trang thiết bị giáo dục… do tỉnh và bộ, ngành Trung ương thanh kiểm tra, kiểm toán đều không phát hiện sai phạm.

Từ những kết quả đạt được trong phòng ngừa tham nhũng, thời gian tới, Đảng bộ Sở GDĐT tiếp tục tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chính sách pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, lao động trong toàn ngành.

Tăng cường thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; xây dựng, ban hành và thực hiện định mức, tiêu chuẩn… nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức cho CB,CC,VC, người lao động để phòng ngừa hành vi tham nhũng.

Đặc biệt, ngành sẽ tập trung làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác phòng, chống tham nhũng; giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực và kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị sai phạm; tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền với phương châm không xảy ra điểm nóng.

Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, giải quyết các TTHC, phục vụ tốt nhu cầu của doanh nghiệp, nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực GDĐT, phòng ngừa hành vi tham nhũng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành được giao.

Bài, ảnh: Phương Loan

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: