Pháp luật

Lực lượng “chủ công” trong phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 12/08/2021

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới. Cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi”. Khắc ghi lời Bác dạy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Thanh tra tỉnh không ngừng nêu cao đạo đức công vụ, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xứng đáng là lực lượng “chủ công” trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Cán bộ ngành Thanh tra trao đổi nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ.

Nâng cao trình độ, đạo đức công vụ

Xác định công tác PCTN là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần phải thực hiện thường xuyên, liên tục, Đảng ủy Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai các chuyên đề về PCTN tại cơ quan Thanh tra tỉnh.

Trong đó, chú trọng triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và phong trào thi đua “Xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác quán triệt, tuyên truyền về PCTN được Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra tỉnh triển khai thường xuyên. Từ năm 2013 đến nay, Thanh tra tỉnh đã tổ chức hơn 10 lớp tập huấn, tuyên truyền về PCTN cho hơn 3.000 lượt cán bộ, công chức.

Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên ngành Thanh tra nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa, vai trò quan trọng của công tác PCTN khi thi hành nhiệm vụ, tự giác nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hằng năm, Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra tỉnh thực hiện công khai, minh bạch trong tổ chức, hoạt động của cơ quan; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thực hiện dân chủ; công khai các chế độ, định mức tiêu chuẩn về công tác cán bộ; xây dựng Bộ quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra theo hướng dẫn của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Nhằm kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế của cán bộ, công chức, Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã thành lập 3 đoàn kiểm tra về việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức cơ quan Thanh tra tỉnh, xây dựng kế hoạch kiểm tra thường xuyên, đột xuất đối với cá nhân, các phòng nghiệp vụ.

Qua kiểm tra, nhiều năm qua, Thanh tra tỉnh chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp khi thi hành nhiệm vụ. Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Thanh tra tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, lãng phí.

Minh bạch mọi hoạt động

Bên cạnh việc nâng cao đạo đức công vụ, trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, Thanh tra tỉnh còn xây dựng kế hoạch thanh tra, công khai minh bạch về thời gian, kết quả, nội dung và kết luận thanh tra. Do đó, công tác thanh tra được tăng cường cả về số lượng và chất lượng.

Một trong những giải pháp quan trọng để phòng ngừa tham nhũng trong ngành đó là công khai, minh bạch, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, sử dụng, đào tạo đội ngũ cán bộ.

Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã xây dựng Đề án vị trí việc làm, kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của đội ngũ cán bộ, công chức. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đối với các vị trí dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

Từ năm 2013 đến nay, Thanh tra tỉnh đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với hơn 60 lượt cán bộ, công chức, viên chức. Thông qua việc chuyển đổi vị trí công tác giúp cán bộ, công chức, viên chức tự giác nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng với môi trường làm việc, đồng thời hạn chế phát sinh tiêu cực. Việc thực hiện công khai, minh bạch về tài sản, thu nhập cá nhân đã được Thanh tra tỉnh triển khai từ nhiều năm nay theo đúng quy định.

Trưởng Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng Đường Thiện Tài cho biết: Với vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cơ quan Thanh tra tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, bản thân tôi và cán bộ, công chức, viên chức Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng bản thân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh với những hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Phòng, chống tham nhũng là lĩnh vực khó, nhạy cảm, trong đó, thanh tra là lực lượng nòng cốt trong công tác tham mưu về chính sách, đường lối cho cấp ủy Đảng, vừa là lực lượng chủ công trong công tác phòng ngừa, phát hiện các trường hợp vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, bởi vậy, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra phải thường xuyên trau dồi nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc, đạo đức nghề nghiệp; phân tích xử lý vấn đề khách quan, công tâm, có lý, có tình, đồng thời có thái độ kiên quyết đấu tranh chống các hành vi tham nhũng.

Bài, ảnh: Kim NgânTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: