Pháp luật

Sông Lô thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Thứ Tư, 04/08/2021

Thực hiện Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP), huyện Sông Lô đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hiệu quả. Qua đó, góp phần tạo nguồn lực để phòng, chống và khắc phục hậu quả thiệt hại của dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Cán bộ, đảng viên xã Tứ Yên, huyện Sông Lô luôn nêu cao tinh thần xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc chất lượng, hiệu quả. Ảnh: Trường Khanh

Xác định việc THTK, CLP là nhiệm vụ cần thực hiện thường xuyên, liên tục, nhất là trong tình hình dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện nghiêm các quy định trong Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; lấy việc THTK, CLP làm một trong những tiêu chí bình xét thi đua của các đơn vị, địa phương cuối năm.

Huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về THTK, CLP gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, giúp mỗi cán bộ, đảng viên và người dân nhận thức được tầm quan trọng của việc THTK, CLP và có kế hoạch, việc làm cụ thể.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, UBND huyện đã công khai, minh bạch công tác quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước; bảo đảm chi tiết kiệm, hiệu quả và theo đúng dự toán được HĐND huyện thông qua. Tiếp tục thực hiện cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản.

Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tiếp tục tăng cường quản lý, khắc phục tình trạng bố trí vốn dàn trải, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư. Tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó, ưu tiên nguồn lực phát triển cho các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, thường xuyên bị thiên tai.

Quản lý và sử dụng vốn theo đúng đối tượng, đảm bảo tiến độ, tiết kiệm, hiệu quả. THTK, CLP trong hoạt động đầu tư xây dựng, 6 tháng đầu năm 2021, huyện thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán 17 dự án, giá trị sau thẩm định tiết kiệm được hơn 3 tỷ đồng; giảm trừ sau thẩm tra quyết toán từ 13 dự án gần 160 triệu đồng.

Trong quá trình chỉ đạo, huyện tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Đất đai, quy hoạch sử dụng đất và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng đất. Thực hiện nghiêm việc xử lý, thu hồi các diện tích đất đai, mặt nước sử dụng không đúng quy định của pháp luật, sử dụng sai mục đích, sai quy hoạch, kế hoạch, sử dụng lãng phí, kém hiệu quả, bỏ hoang hóa và lấn chiếm đất trái quy định.

Xử lý triệt để các cơ sở sử dụng lãng phí năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng… Huyện Sông Lô chỉ đạo tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả; giảm đầu mối các đơn vị trực thuộc.

Huyện Sông Lô thực hiện đồng bộ các biện pháp cải cách hành chính theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là thực hiện các dịch vụ công để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm minh bạch, hiệu quả.

Tích cực phát huy vai trò giám sát của HĐND, MTTQ, các đoàn thể và Ban Thanh tra nhân dân tại các cơ quan, đơn vị đối với THTK, CLP.

Phong trào THTK, CLP cũng được huyện thực hiện thông qua việc xây dựng nếp sống văn minh, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Việc tang, việc cưới, tổ chức các ngày lễ, ngày Tết đã được người dân thực hiện theo nếp sống văn hóa mới tiết kiệm, dần dẹp bỏ những hủ tục gây lãng phí.

Thời gian tới, huyện Sông Lô tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về THTK, CLP; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản có liên quan đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động SXKD, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Thu NhànTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: