Pháp luật

Công tác phòng, chống tham nhũng ở Bình Xuyên

Thứ Sáu, 30/07/2021

Xác định phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí là nhiệm vụ quan trọng, cấp ủy, chính quyền huyện Bình Xuyên đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức (CCVC), góp phần đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, lãng phí trên địa bàn.

Cán bộ thanh tra huyện Bình Xuyên tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của công dân.

Hằng năm, việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật về PCTN được các cấp ủy Đảng trong huyện triển khai thường xuyên, sâu rộng thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chi bộ, các hội nghị về phổ biến, giáo dục pháp luật.

Trong các kỳ họp giao ban hằng tháng, UBND huyện luôn quán triệt các phòng, ban và các xã, thị trấn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của cấp trên về PCTN gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị.

Công tác PCTN trên địa bàn được cấp ủy, chính quyền gắn với các nội dung tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, đồng thời, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII.

Vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác PCTN ở huyện Bình Xuyên được thể hiện ngày càng rõ nét . Hằng năm, kết quả việc thực hiện công tác PCTN được lấy làm tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, cán bộ CCVC.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện PCTN được huyện thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và thường xuyên, từ đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi tham nhũng trong quá trình thực hiện công vụ của cán bộ CCVC.

Trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn, việc công khai, minh bạch được đặt lên hàng đầu. Trong đó, không chỉ công khai cơ cấu tổ chức, bộ máy, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn mà còn công khai các thủ tục hành chính, các kết luận thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu giá quyền sử dụng đất, tuyển dụng cán bộ CCVC…

Huyện thường xuyên quán triệt, yêu cầu cán bộ CCVC thực hiện nghiêm quy định xây dựng văn hóa công sở gắn với đạo đức công vụ; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác và tăng cường kiểm tra, giám sát, xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập nhằm kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, thiếu minh bạch, thiếu hợp lý.

Từ đó, huyện Bình Xuyên tập trung xác minh, điều tra làm rõ các vụ việc tham nhũng, lãng phí với quan điểm tích cực, khẩn trương; làm rõ đến đâu, xử lý đến đó, bất kể người có hành vi tham nhũng, lãng phí là ai, đã có dấu hiệu phạm tội thì phải xử lý theo quy định…

Cùng với đó, huyện luôn khuyến khích, tạo điều kiện để nhân dân tham gia phát hiện, giám sát, tố cáo những tổ chức, cá nhân có hành vi tham nhũng.

Với sự chỉ đạo tích cực, kịp thời của cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở, công tác PCTN, lãng phí trên địa bàn huyện đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức về PCTN của cán bộ CCVC và nhân dân dần được nâng lên; ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện các quy định về PCTN, lãng phí trong quá trình tham mưu thực hiện công tác chuyên môn, sử dụng ngân sách đã có sự chuyển biến rõ nét.

Từ năm 2017 đến nay, huyện không xảy ra vụ việc, vụ án tham nhũng nào. Toàn huyện có 116 người chấp hành chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng; trên 1.190 cán bộ CCVC chấp hành kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

Thời gian tới, huyện Bình Xuyên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhất là các lĩnh vực tài chính, ngân sách, mua sắm tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản…; thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo duy định; nâng cao hiệu quả công tác giám sát, thanh, kiểm tra và điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về PCTN, lãng phí.

Bài, ảnh: Phương LoanTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: