Pháp luật

Tam Dương đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 20/07/2021

Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiều nội dung về công tác nội chính trên địa bàn. Theo đó, công tác PCTN được các cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở quan tâm, coi đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên.

Để nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, CCVC trong việc PCTN, Huyện ủy lãnh đạo UBND huyện ban hành văn bản triển khai thực hiện công tác PCTN; chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát về trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương để phòng chống tham nhũng, lãng phí.

UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN, đẩy mạnh cải cách hành chính. Trong đó, xác định phòng ngừa tham nhũng là chính và kịp thời phát hiện xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng. Công khai minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị là một trong những giải pháp PCTN.

Huyện ủy Tam Dương lãnh đạo, chỉ đạo HĐND, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, công tác tổ chức cán bộ; công khai quy trình, thủ tục giải quyết công việc gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu; công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch đầu tư công, công tác tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm, đào tạo cán bộ, công chức theo đúng quy định...

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã tham mưu UBND huyện trong công tác quản lý sử dụng vốn ngân sách, quản lý mua sắm sử dụng tài sản công, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, chế độ hội họp, chi tiêu nội bộ, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện đầy đủ các chế độ, định mức trong quản lý, điều hành hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, đồng thời, tiến hành rà soát, bổ sung các quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước...

Đến nay, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện đã chủ động xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Trong 6 tháng đầu năm 2021, chưa phát hiện trường hợp vi phạm quy định chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

Việc xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp để phòng ngừa tham nhũng được Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện nghiêm.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị đều niêm yết quy định, chế độ làm việc và đặt hòm thư góp ý tại trụ sở để tiếp nhận các ý kiến phản ánh, tham gia, góp ý trong việc cải cách thủ tục hành chính, thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp xúc và giải quyết các công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, thể chế hóa và thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp và văn hóa công sở phù hợp với đặc thù ngành, nghề, lĩnh vực, tạo thuận lợi cho các tổ chức, đơn vị, cá nhân đến làm việc.

Nhằm tạo sự công khai minh bạch trong công tác quản lý nhà nước, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đổi mới công nghệ quản lý.

Trong đó, tiến hành rà soát các thủ tục hành chính để đề nghị bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp; thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính theo cơ chế “Một cửa” liên thông ở huyện và cấp xã.

Bộ phận tiếp nhận và giải quyết TTHC huyện và các xã, thị trấn được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về nghiệp vụ, kỹ năng tiếp công dân và giải quyết công việc.

Thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực, nhất là về quy trình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị gắn với đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính.

Không chỉ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về PCTN; xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong cán bộ, CCVC... Huyện ủy, UBND huyện Tam Dương còn chỉ đạo thực hiện nghiêm việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức để PCTN.

Thường xuyên quán triệt các quy định của Đảng, Nhà nước về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng. Trong 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn huyện không có trường hợp người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng

Để thực hiện nghiêm công tác PCTN, Huyện ủy, UBND huyện Tam Dương tiếp tục triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành trong công tác PCTN, lãng phí.

Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN trên địa bàn; gắn công tác PCTN, lãng phí với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, thông tin định hướng dư luận tạo sự đồng thuận của cán bộ và nhân dân; thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Hoàng NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: