Pháp luật

Tăng cường thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 24/03/2021

Thời gian qua, ngành Thanh tra đặc biệt chú trọng hoạt động thanh tra trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả Luật PCTN trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra thành phố Phúc Yên triển khai kế hoạch thanh tra trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng.

 

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong công tác PCTN, Thanh tra tỉnh và thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân về tầm quan trọng của công tác PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Hoạt động thanh tra trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai các biện pháp PCTN được Thanh tra tỉnh chú trọng thực hiện, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như công tác cán bộ; quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản; cải cách thủ tục hành chính; huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân...

Năm 2020, Thanh tra tỉnh và thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố tổ chức 13 cuộc thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN và trách nhiệm công vụ, góp phần phát huy hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Luật PCTN trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động quản lý Nhà nước về PCTN được nâng cao, việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng đạt kết quả tích cực.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các chế độ, định mức, tiêu chuẩn phù hợp theo quy định hiện hành, nâng cao tính hiệu quả quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản công, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh, PCTN.

Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương luôn thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; nêu cao tính chủ động, phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng hoặc các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc chống tham nhũng.

Triển khai đồng bộ, đa dạng các giải pháp PCTN, trong đó lấy phòng ngừa làm trọng tâm; chú trọng việc đẩy mạnh công tác PCTN gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp...

Tuy nhiên, qua công tác thanh tra trách nhiệm cũng đã phát hiện một số hạn chế cần khắc phục như: Việc triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN ở một số đơn vị, địa phương còn chưa đầy đủ, kịp thời; chất lượng, hiệu quả tuyên truyền chưa cao.

Việc tổ chức thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra ở một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có trách nhiệm phải thi hành kết luận thanh tra còn chậm hoặc thực hiện không đầy đủ nội dung...

Trao đổi với phóng viên, Chánh Thanh tra tỉnh Lưu Văn Dũng cho biết: Xác định hoạt động thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về PCTN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2021.

Ngay từ đầu năm, Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch, tập trung đẩy mạnh công tác thanh tra trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương trong thực hiện pháp luật về PCTN, nhất là việc thực hiện công khai, minh bạch trong kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Thực hiện quy định về công khai, minh bạch trong các lĩnh vực quy hoạch, sử dụng đất; đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư; tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ... kịp thời phát hiện các vụ việc, hành vi tham nhũng.

Ngành Thanh tra phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác thanh tra nhằm phát hiện và xử lý nghiêm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra tham nhũng; đồng thời chuyển cho cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng.

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn thanh tra các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng như cải cách thủ tục hành chính; quản lý đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản; đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm tài sản công...

Chú trọng nâng cao hiệu quả phát hiện tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ trong mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và qua giải quyết đơn thư KNTC của công dân.

Phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các tổ chức, đoàn thể, cơ quan báo chí, doanh nghiệp và nhân dân trong việc phát hiện, đấu tranh, PCTN. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể và cá nhân thực hiện tốt công tác PCTN; có biện pháp bảo vệ người tích cực tố giác hành vi tham nhũng.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN gắn với thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin, tuyên truyền PCTN...

Bài, ảnh: Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: