Kinh Tế

Ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp

Thứ Tư, 17/08/2022

Thực hiện Nghị định số 68 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN), mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 24 về quy chế quản lý CCN trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng áp dụng bao gồm các cơ quan quản lý nhà nước hoạt động quản lý CCN; chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN; các doanh nghiệp, HTX; cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân đầu tư SXKD dịch vụ trong CCN.

UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng cơ chế, chính sách về quản lý, phát triển CCN; hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phương án phát triển, hiệu quả hoạt động của CCN theo quy định, đồng thời, xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu CCN trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, việc lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN được thực hiện dưới hình thức chấm điểm theo tiêu chí của Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư tỉnh.

Ngoài ra, đối với trường hợp thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, việc lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN được thực hiện theo quy định về đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án.

Đối với trường hợp dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN được thực hiện dưới hình thức đối tác công tư (PPP), việc lựa chọn chủ đầu tư được thực hiện theo quy định hình thức đối tác công tư, thời gian lựa chọn chủ đầu tư không tính vào thời gian thẩm định thành lập, mở rộng CCN.

Việc quy hoạch, xây dựng, phát triển CCN phải đảm bảo các tiêu chí về đánh giá tác động môi trường theo quy định. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ đầu tư đối với các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện có nhu cầu phát triển SXKD tại CCN; phối hợp với Công an tỉnh đảm bảo an ninh trật tự, nghiêm cấm việc dân cư sinh sống trong phạm vi của CCN.

Quyết định được áp dụng từ ngày 30/8/2022.

Hoàng SơnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: