Kinh Tế

Quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả tài sản công

Thứ Ba, 09/08/2022

Mặc dù đạt được những kết quả quan trọng sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, song, công tác quản lý, sử dụng tài sản công nói chung, ở tại Vĩnh Phúc nói riêng vẫn bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế. Tình trạng lãng phí, trục lợi, chiếm đoạt tài sản công đặt ra những vấn đề cần tiếp tục đổi mới quản lý, sử dụng tài sản công, góp phần thực hiện phòng, chống tham nhũng nói chung, hành vi trục lợi nói riêng, cũng như phát huy hiệu quả giá trị nguồn lực quốc gia, thúc đẩy sự phát triển bền vững của tỉnh, của đất nước.

Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành của Chính phủ, Bộ Tài chính và của tỉnh, công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh đã dần đi vào nề nếp.

Tình trạng thất thoát, lãng phí tài sản từng bước được khắc phục; ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được nâng lên; hiệu quả trong sử dụng, khai thác tài sản được chú trọng, góp phần quan trọng phục vụ các mục tiêu phát triển KT- XH của tỉnh.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, toàn tỉnh hiện có 539 danh mục tài sản công (trừ nhà đất và xe ô tô) có giá trị trên 500 triệu đồng của 16 đơn vị với tổng nguyên giá 28.103 tỷ đồng, giá trị còn lại 15.434 tỷ đồng; tổng số cơ sở nhà đất trên địa bàn tỉnh là 1.240 cơ sở, diện tích đất là 9.403.994 m2, diện tích nhà 1.950.416 m2; gần 350 xe ô tô; 110 cơ sở nhà đất dôi dư và hệ thống tài sản liên doanh, liên kết, cho thuê quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Các cơ quan, đơn vị nhìn chung đều đã sử dụng đúng mục đích, công năng thiết kế của trụ sở làm việc, nhiều cơ quan, đơn vị đã xây dựng Quy chế nội bộ về quản lý sử dụng công sở của cơ quan mình.

Việc thẩm định quy mô, công năng sử dụng khi xây dựng mới hoặc mở rộng trụ sở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 152/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Việc quản lý, sử dụng ô tô của các cơ quan, đơn vị đã đi vào nền nếp.

Tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát sắp xếp tài sản là nhà đất dôi dư; thành lập Ban chỉ đạo thực hiện rà soát, sắp xếp, xử lý các trụ sở nhà đất của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tại Quyết định 1789/2019 của UBND tỉnh.

Mặc dù vậy, công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công thời gian qua vẫn bộc lộ một số tồn tại hạn chế như: Một số đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh sau khi được giao đất đầu tư xây dựng và chuyển về trụ sở mới, nhưng không bàn giao trụ sở cũ về địa phương quản lý, vẫn muốn giữ lại để bán hoặc sử dụng vào mục đích cho thuê, dẫn đến việc trụ sở bị hư hỏng, đất sử dụng không đúng mục đích và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Nhiều đơn vị sáp nhập theo Đề án số 01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhưng không kịp thời xử lý sắp xếp trụ sở dôi dư; thậm chí có đơn vị có tư tưởng giữ lại sử dụng, không muốn bàn giao, dẫn đến việc sắp xếp tài sản dôi dư còn chậm.

Bên cạnh đó, thiết bị chuyên dùng của một số cơ quan, đơn vị mua sắm hiệu quả còn thấp, khi UBND tỉnh ban hành quyết định lại điều chỉnh tăng giảm, dẫn đến khó khăn cho công tác quản lý.

Nhiều đơn vị, cơ quan chưa ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công. Việc xây dựng định mức xe chuyên dùng, xe chuyên dùng đặc thù chậm hoặc chưa có. Trong một số lĩnh vực, chưa ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản theo quy định.

Việc cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết trụ sở nhà đất dôi dư của một số cơ quan đơn vị chưa đúng quy định; chưa xây dựng đề án báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định cho thuê, liên doanh, liên kết; việc sử dụng kinh phí thu được từ cho thuê, liên doanh, liên kết sai quy định.

Không ít cơ quan, đơn vị quản lý tài sản còn lỏng lẻo, chưa cập nhật kịp thời việc tăng giảm tài sản, một số tài sản chưa được quản lý trong hồ sơ, sổ sách kế toán...

Để kịp thời khắc phục khó khăn, hạn chế, nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, tránh việc sử dụng tài sản công không đúng mục đích, không hiệu quả, tỉnh đã xây dựng “Đề án nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh”.

Trong đó, chú trọng nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công và chịu trách nhiệm về việc mua sắm tài sản công kém chất lượng, hiệu quả sử dụng thấp.

Mới đây, ngày 22/7/2022, Sở Tài chính đã có Tờ trình “Về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc quản lý của tỉnh”.

Theo đó tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng thực thi pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công, tỉnh sẽ tập trung rà soát, sắp xếp lại; xử lý nhà, đất, xe ô tô, máy móc, thiết bị và các tài sản khác bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức; đẩy mạnh việc áp dụng cơ chế khoán, thuê tài sản phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, xử lý kịp thời nghiêm minh các sai phạm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Qua đó, tạo lập hành lang pháp lý để quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm tài sản công; ngăn chặn, đẩy lùi thất thoát, lãng phí, tham nhũng; khai thác tài sản công hợp lý, hiệu quả, gắn với việc huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển KT- XH.

Anh TúTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: