Kinh Tế

Nợ thuế giảm gần 225 tỷ đồng

Thứ Ba, 18/01/2022

Năm 2021, Cục thuế tỉnh tập trung quyết liệt triển khai các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế, giảm phát sinh nợ thuế, bao gồm tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân về chính sách pháp luật thuế.

Cán bộ Chi Cục thuế khu vực Vĩnh Tường hướng dẫn người dân các thủ tục kê khai, nộp thuế

Rà soát, phân loại nợ thuế để tổ chức quản lý và áp dụng các biện pháp thu hồi nợ phù hợp; thông báo nộp tiền thuế nợ, tiền chậm nộp gửi đến từng người nộp thuế; công khai thông tin người nộp thuế chây ỳ nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng; ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản và quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng…

Nhờ đó, tình hình nợ thuế trên địa bàn tỉnh giảm so với năm 2020 gần 225 tỷ đồng, tương đương 11%, hiện số nợ thuế trên địa bàn tỉnh còn trên 1.800 tỷ đồng; trong đó, tổng số tiền thuế có khả năng thu trên địa bàn gần 1.000 tỷ đồng, giảm 20% so với năm trước, hoàn thành chỉ tiêu về giảm nợ thuế trong năm do Tổng Cục Thuế giao.

Ngoài ra, đồng hành tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, năm 2021, Cục thuế Vĩnh Phúc khoanh nợ cho gần 1.900 người nộp thuế với tổng số tiền thuế được khoanh nợ trên 240 tỷ đồng; xóa nợ cho gần 1.100 người nộp thuế, tổng số tiền gần 160 tỷ đồng. Ban hành 19 quyết định miễn tiền chậm nộp thuế trong năm 2020, 2021 với số tiền chậm nộp được miễn trên 58 tỷ đồng…

Tin, ảnh: Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: