Kinh Tế

Gọn bộ máy, tăng hiệu quả

Thứ Tư, 08/12/2021

Số lượng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thu gọn; biên chế tinh giản; ngân sách chi cho hoạt động tổ chức bộ máy được tiết kiệm; chất lượng đội ngũ cán bộ, hiệu quả hoạt động tăng lên…là những kết quả đáng ghi nhận của huyện Lập Thạch sau 5 năm (2016-2021) thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn.

Triển khai thực hiện Đề án 01, huyện Lập Thạch tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị về vai trò ý nghĩa, những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Nghiên cứu xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện trên cơ sở đảm bảo sự đồng thuận thống nhất trong toàn huyện, cũng như sát thực tiễn, phù hợp với điều kiện cụ thể từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Rà soát, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, xây dựng lộ trình thực hiện các nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đảm bảo thời gian, tiến độ theo quy định; đồng thời hạn chế thấp nhất những xáo trộn trong quá trình sắp xếp.

Đổi mới lề lối, tác phong làm việc; nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức. Đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ trong việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ gắn với thanh tra, kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời, minh bạch các chế độ, chính sách ưu tiên, hỗ trợ của nhà nước với cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình sắp xếp, tinh giản, để những người trong diện phải sắp xếp, tinh giản đều vui vẻ, đồng thuận cao…

Đến nay, sau 5 năm (2016-2021) thực hiện Đề án 01, UBND huyện Lập Thạch đã giảm được 1 phòng chuyên môn, 2 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; 10 trường học các cấp. Kiện toàn Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên.

Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn đẩy nhanh thực hiện sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố không đủ tiêu chuẩn theo quy định. Đến nay việc sắp xếp đã cơ bản hoàn thành, toàn huyện đã giảm từ 214 thôn, tổ dân phố xuống còn 189 thôn, tổ dân phố tại 20 xã, thị trấn.

Bố trí, sắp xếp, tinh giảm 319 biên chế, bao gồm 198 biên chế cấp huyện, 121 biên chế cấp xã. Trong đó, biên chế nghỉ theo Nghị định 108, 143 của Chính phủ là 20 người; biên chế nghỉ theo Nghị quyết 31, 37 của HĐND tỉnh là 53 người.

Thực hiện nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo, bố trí cán bộ kiêm nhiệm, cán bộ hoạt động không chuyên trách, giảm số lượng người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách.

Đổi mới công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tăng cường tiết kiệm chi, phòng chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí. Hiện khái toán cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện đã giảm từ gần 37 tỷ đồng năm 2018 xuống còn trên 22 tỷ đồng năm 2021.

Khoán kinh phí chi phụ cấp theo định mức cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn giảm từ gần 30 tỷ đồng năm 2016, xuống còn trên 24 tỷ đồng năm 2021.

Trong 3 năm (2018-2020) toàn huyện đã tiết kiệm được gần 45 tỷ đồng tiền chi ngân sách, trong đó, hơn 30 tỷ đồng tiết kiệm dự toán chi thường xuyên, còn lại là tiết kiệm trong đầu tư xây dựng cơ bản…

Trưởng Phòng Nội vụ huyện Lập Thạch Trần Việt Hùng chia sẻ: Qua quá trình thực hiện, những kết quả, ý nghĩa mà Đề án mang là rất lớn, góp phần tinh gọn bộ máy từ huyện đến cơ sở, tăng hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các ủy, chính quyền các cấp.

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên; ngân sách nhà nước được tiết kiệm; kỷ cương, kỷ luật hành chính, văn hóa công sở được tăng cường, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của các cơ quan nhà nước, cũng như đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao…

Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: