Kinh Tế

Phân cấp quản lý đầu tư công một số lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

Thứ Hai, 20/09/2021

Nhằm nâng cao vai trò quản lý nhà nước, tạo sự thống nhất từ tỉnh đến cơ sở trong công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB), việc phân cấp quản lý đầu tư công trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng KT - XH được các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, góp phần khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Nhờ thực hiện nghiêm túc quy định về phân cấp quản lý, nguồn vốn đầu tư công được khai thác và sử dụng hiệu quả, nhiều dự án công trình được đưa vào sử dụng đã phát huy công năng, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH của tỉnh. Trong ảnh: Công viên quảng trường Hồ Chí Minh - Một trong những dự án trọng điểm được tỉnh ưu tiên đầu tư đã và đang phát huy công năng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân trong tỉnh. Ảnh: Nguyễn Lượng

Hiện nay, việc phân cấp quản lý đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh được quy định rõ trong một số nhiệm vụ cụ thể như thẩm định chủ trương đầu tư; thẩm định dự án đầu tư; thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu cho các dự án; công tác bồi thường - GPMB; giải ngân và quyết toán vốn đầu tư XDCB...

Xác định đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển KT - XH trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp, cùng với việc chỉ đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh nỗ lực, chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư công, UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực quản lý đầu tư XDCB theo chỉ đạo của Chính phủ.

Quyết định số 52 ngày 31/8/2021 quy định về phân cấp quản lý đầu tư công một số lĩnh vực kết cấu hạ tầng KT - XH trên địa bàn tỉnh được xem là chủ trương đúng đắn, thể hiện sự đổi mới về phương pháp chỉ đạo, điều hành của tỉnh trong việc phân cấp triệt để quản lý vốn đầu tư công cho các địa phương, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tránh tình trạng đầu tư dàn trải và không trọng tâm, trọng điểm.

Trên nguyên tắc cấp nào làm thuận lợi, kịp thời hơn thì giao cho cấp đó nhằm phục vụ tốt nhất đời sống dân sinh và phát triển KT - XH trên địa bàn, đảm bảo phù hợp với cơ chế chung về phân định thẩm quyền cho các cấp chính quyền theo quy định.

Các lĩnh vực thực hiện phân cấp đầu tư được quy định trong Quyết định số 52 bao gồm: Giao thông vận tải; thoát nước đô thị và xử lý nước thải; cấp nước sạch; thủy lợi; đê điều; phát triển nông nghiệp; thông tin, truyền thông; giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; văn hóa, tôn giáo và tín ngưỡng; du lịch; y tế; khoa học và công nghệ; thương mại; khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp; lao động, thương binh, xã hội; tài nguyên và môi trường...

Xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của mỗi cấp trong quản lý, đầu tư, quản lý sau đầu tư và các nội dung khác có liên quan tới các lĩnh vực hạ tầng KT - XH trên địa bàn tỉnh.

Nhờ thực hiện hiệu quả, nghiêm túc nguyên tắc phân cấp quản lý đầu tư, vai trò của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương được đặt lên hàng đầu, đặc biệt là việc hoạch định các công trình có ý nghĩa chiến lược, cần được ưu tiên đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH thực tiễn tại địa phương và phục vụ tối đa lợi ích dân sinh để bố trí nguồn vốn hợp lý.

Việc thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý đầu tư công một số lĩnh vực kết cấu hạ tầng KT - XH sẽ đảm bảo tính công khai, minh bạch trong việc bố trí vốn đầu tư phát triển giữa tỉnh và các huyện, thành phố.

Từ đó, góp phần tạo điều kiện tối đa để các địa phương phát huy tính sáng tạo, chủ động trong điều hành, tự cân đối nguồn lực, tự chịu trách nhiệm và linh hoạt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đầu tư cơ sở hạ tầng KT - XH; tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các ngành, các cấp trong quản lý đầu tư công.

Theo báo cáo của Sở KH&ĐT, tính đến hết tháng 8/2021, toàn tỉnh đã thẩm định 182 chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư được phê duyệt hơn 11.420 tỷ đồng, trong đó có 147 chủ trương đầu tư được thẩm định theo phân cấp thẩm quyền của các huyện, thành phố.

Tổng số vốn kế hoạch đầu tư công tính đến hết tháng 8/2021 đạt hơn 12,3 nghìn tỷ đồng (bao gồm vốn kế hoạch đầu tư công năm 2020 chuyển sang thanh toán năm 2021). Trong đó, nguồn vốn ngân sách được phân bổ cho các địa phương quản lý gần 5.000 tỷ đồng.

Đến hết tháng 9/2021, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 4,6 nghìn tỷ đồng (đạt gần 69% KH do Trung ương giao và bằng 37% KH đề ra).

Một số địa phương có kết quả giải ngân đạt cao như huyện Bình Xuyên trên 315 tỷ đồng (đạt trên 62%); thành phố Vĩnh Yên trên 291 tỷ đồng (đạt 30%); huyện Tam Đảo trên 246 tỷ đồng (đạt gần 56%); huyện Lập Thạch trên 217 tỷ đồng (đạt gần 57%)...

Nhờ phân cấp cụ thể cũng như quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, công tác quyết toán vốn các dự án đầu tư công có bước chuyển biến tích cực.

Đến hết tháng 8/2021, toàn tỉnh thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán 335 hồ sơ dự án với tổng giá trị gần 2.000 tỷ đồng, trong đó cấp huyện thẩm tra và trình phê duyệt quyết toán được 257 hồ sơ, không có hồ sơ chậm thời gian thẩm tra quyết toán.

Thông qua công tác thẩm tra quyết toán các dự án, giảm trừ được gần 16 tỷ đồng (giảm 0,8% so với giá trị chủ đầu tư trình phê duyệt) góp phần tiết kiệm NSNN.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2021 đạt cao so với kế hoạch được giao theo Nghị quyết số 01 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán NSNN năm 2021.

Các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh tăng cường thực hiện nghiêm túc các quy định về phân cấp quản lý trong lĩnh vực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT - XH.

Tích cực thực hiện các giải pháp đồng bộ, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường - GPMB; chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành các công trình, dự án đưa vào sử dụng, góp phần quan trọng vào việc phục hồi và phát triển nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Việt SơnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: