An ninh - Quốc phòng » Bảo vệ chủ quyền Tổ quốc
Sáng đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân
Thứ Sáu, 15/10/2021   trong mục An ninh - Quốc phòng

Năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng mà thường xuyên, trực tiếp là Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, sự đồng hành, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương,

Đấu tranh đẩy lùi những biểu hiện của bệnh cá nhân chủ nghĩa

Một trong những nguyên nhân chủ quan cơ bản gây nên tình trạng suy thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên đã được Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII chỉ rõ là do bản thân cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hẹp hòi.

Đảng “đúng vai, thuộc bài”

“Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật” là một nguyên tắc hoạt động của Đảng, được Đại hội X của Đảng thông qua và đưa vào Điều lệ Đảng. Nguyên tắc này xác định địa vị pháp lý của Đảng cầm quyền và phương thức hoạt động của Đảng trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở nước ta hiện nay;

Chữa “bệnh” xa dân
Thứ Ba, 12/10/2021   trong mục An ninh - Quốc phòng

Gắn bó mật thiết với nhân dân là phẩm chất cốt lõi thể hiện bản chất, sức sống của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Ý dân là ý trời. Làm đúng ý nguyện của dân thì ắt thành. Làm trái ý nguyện của dân thì ắt bại”(1).


Đoàn kết - sức mạnh vô địch của Đảng

Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc và của Đảng ta. Các nhà kinh điển của Chủ nghĩa Mác-Lênin nhấn mạnh: Đoàn kết là yêu cầu chiến lược để đảng cộng sản thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình.

Tự phê bình và phê bình - "vũ khí" sắc bén

Nguyên tắc tự phê bình và phê bình (TPB&PB) được đưa vào Điều lệ Đảng từ Đại hội II của Đảng năm 1951.


Quân đội đẩy mạnh đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên các trang mạng xã hội

Những năm gần đây, tình trạng bất ổn, bạo động, biến động chính trị và xung đột vũ trang trên thế giới, điển hình như ở các nước Trung Đông, Bắc Phi có sự tham gia rất lớn của các trang mạng xã hội. 

“Thầy bói xem voi”
Thứ Tư, 06/10/2021   trong mục An ninh - Quốc phòng

Chẳng là có "ông thầy bói” ngụ tại trời Tây mà “xem bói” tại “trời ta”, ông lim rim, rờ rẫm, rồi lẩm cẩm phán rằng ở Việt Nam là “quốc gia không có tự do trên mạng internet”.


Vướng mắc, hạn chế - Nhận diện và khắc phục

Cùng với những thành quả to lớn sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương (NQTƯ) 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vẫn còn đó không ít hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và cả hiệu quả thực hiện nghị quyết trên một số phương diện, lĩnh vực,

Công tác kỷ luật của Đảng là thường xuyên, nghiêm minh

Trước sự công khai, minh bạch của Đảng về tình hình kỷ luật cán bộ trong thời gian gần đây, các thế lực thù địch được đà lớn tiếng đặt điều, cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang bị biến chất trầm trọng.

Vĩnh Phúc vươn tới tầm cao mới