An ninh - Quốc phòng

Phát triển nguồn nhân lực để tiến lên hiện đại

Thứ Tư, 29/12/2021

Trong điều kiện chiến tranh hiện đại, chiến tranh công nghệ cao và sự tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, việc xây dựng, phát triển nguồn nhân lực là một yêu cầu khách quan, nhân tố quyết định để xây dựng lực lượng thông tin liên lạc (TTLL) quân sự “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” trong tình hình mới.

Để hiện thực hóa chủ trương xây dựng Binh chủng TTLL tiến thẳng lên hiện đại, năm 2011, Đảng ủy, Bộ tư lệnh binh chủng tham mưu cho Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng (BQP) xây dựng, ban hành Chiến lược phát triển hệ thống TTLL quân sự giai đoạn 2011-2020. Qua 10 năm triển khai thực hiện, đến nay, số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ cán bộ được sắp xếp bổ nhiệm đối với nguồn cán bộ chỉ huy, quản lý trực thuộc binh chủng đạt hơn 75% (nguồn cán bộ chỉ huy quản lý cấp chiến dịch, chiến lược đạt 100%); tỷ lệ cán bộ trẻ là lãnh đạo, chỉ huy tăng ở các cấp; 95,62% có trình độ đại học trở lên, trong đó sau đại học là 21,88%. 100% nhân viên chuyên môn kỹ thuật được đào tạo qua trường, cơ bản khắc phục được tình trạng chênh lệch về trình độ giữa các chuyên ngành ở các đơn vị.

Lắp đặt thiết bị VSAT giai đoạn 2 tại Trạm HUB A98, Lữ đoàn 596

Cùng với đó, binh chủng tham mưu với QUTƯ, BQP xây dựng, quản lý lực lượng cán bộ, nhân viên thông tin toàn quân; đề xuất số lượng tuyển sinh và chỉ tiêu phân phối học viên tốt nghiệp hằng năm; rà soát, điều chỉnh thống nhất chương trình, nội dung môn học thông tin tại 10 học viện, trường sĩ quan. Đến nay, số lượng cán bộ đang công tác tại các đơn vị thông tin đạt 99,17% có trình độ cao đẳng trở lên (trong đó đại học và sau đại học đạt 89,2%).

Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; thực hiện phương hướng, mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân có bước phát triển mới, Binh chủng TTLL triển khai thực hiện Chiến lược phát triển hệ thống TTLL quân sự giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng binh chủng tinh, gọn, mạnh vào năm 2025, đạt trình độ hiện đại vào năm 2030 và năm 2045 ngang tầm các nước trên thế giới. Vì vậy, việc xây dựng nguồn nhân lực TTLL quân sự là yếu tố then chốt, có ý nghĩa quyết định.

Binh chủng xác định mục tiêu: Năm 2025, đội ngũ cán bộ của binh chủng cơ bản đủ so với biên chế, 98% cán bộ có trình độ đại học trở lên, trong đó sau đại học đạt hơn 30%. Năm 2030, 100% có trình độ đại học trở lên, trong đó sau đại học đạt 42% trở lên; 100% cán bộ đạt chuẩn về trình độ ngoại ngữ và công nghệ thông tin theo yêu cầu, chức danh đảm nhiệm; có 20-30% cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Năm 2045, đội ngũ cán bộ phát triển toàn diện, chuyên nghiệp, chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự chuyển tiếp vững chắc giữa các thế hệ; đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Đội ngũ cán bộ ở các đơn vị thông tin toàn quân có số lượng, cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành thông tin của binh chủng, từ năm 2021 đến 2025 có 88,3% đạt trình độ cao đẳng, đại học; giai đoạn 2026-2030 có 100% trình độ cao đẳng, đại học; năm 2045, 100% đủ năng lực, trình độ làm chủ trang bị khí tài thông tin công nghệ hiện đại; 20-30% đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu trên, trước hết, binh chủng tập trung quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, QUTƯ, BQP về xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh; tiếp tục thực hiện đề án tổ chức lực lượng quân đội trong tình hình mới. Hoàn thành tham mưu, đề xuất với BQP về xây dựng tổ chức biên chế thời bình, thời chiến của các cơ quan, đơn vị trực thuộc binh chủng. Phối hợp với các đơn vị trong toàn quân đề xuất với BQP về xây dựng tổ chức biên chế lực lượng thông tin theo hướng tinh, gọn, mạnh, phù hợp với nghệ thuật tác chiến và thực tiễn.

Tập trung xây dựng và thực hiện tốt quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên; chú trọng đào tạo cơ bản, dài hạn, đào tạo chuyên sâu và đào tạo chuyển giao công nghệ đồng bộ với vũ khí trang bị của quân đội và trang bị, công nghệ viễn thông hiện đại theo xu thế phát triển của thế giới; hình thành đội ngũ chuyên gia đầu ngành giỏi về TTLL quân sự, đạt trình độ ngang tầm khu vực và thế giới. Gắn tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng với giải quyết số lượng cán bộ, nhân viên, từng bước khắc phục tình trạng thừa-thiếu so với biên chế và mất cân đối theo vùng miền.

Cùng với đó, binh chủng tập trung nâng cao chất lượng tổ chức huấn luyện chiến đấu phù hợp với thực tiễn và phát triển của khoa học công nghệ. Tiếp tục đầu tư, xây dựng các nhà trường theo hướng “cách mạng, chính quy, hiện đại, chuẩn hóa và hội nhập”, theo mô hình “nhà trường thông minh”. Phấn đấu đến năm 2025, Trường Sĩ quan Thông tin cơ bản đạt tiêu chí của “nhà trường thông minh”; đủ điều kiện mở mới ngành đào tạo sau đại học về nghệ thuật quân sự (ngành thông tin); từng bước thực hiện lộ trình tự chủ tuyển sinh. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thông tin đạt chuẩn trong hệ thống các trường đào tạo nghề.

Chủ trương sắp xếp, luân chuyển nguồn nhân lực chất lượng cao giữa các đơn vị làm nhiệm vụ bảo đảm TTLL thường xuyên, SSCĐ, các nhà trường, trung tâm bảo đảm kỹ thuật phù hợp. Thực hiện tốt việc đánh giá, phân loại cán bộ, nhân viên; coi trọng đánh giá thông qua thái độ, phương pháp, tác phong, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Gắn đánh giá với bố trí, điều động, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ. Khắc phục biểu hiện chủ quan, cảm tính; sử dụng không đúng chuyên ngành đào tạo, không phù hợp với năng lực, trình độ nguồn nhân lực.

Đặc biệt, phải hoàn thiện cơ chế phù hợp trong bố trí, sử dụng và chính sách đãi ngộ nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; quan tâm chính sách nhà ở, đất ở; bảo đảm kịp thời cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho bộ đội; xây dựng môi trường làm việc lành mạnh để cán bộ, nhân viên có điều kiện phát huy hết năng lực, sở trường, yên tâm gắn bó, cống hiến xây dựng binh chủng. Thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, vươn lên làm chủ khoa học công nghệ hiện đại; làm tốt công tác khen thưởng, tôn vinh những cá nhân tiêu biểu, có nhiều cống hiến xuất sắc. Đồng thời kiên quyết chuyển ra đối với những trường hợp chất lượng công tác thấp, rèn luyện yếu, vi phạm kỷ luật.

Tạ Ngọc (Theo Báo QĐND online, ngày 29/12/2021)TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: